بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار شش تا 24 ماهه در مورد مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر سبزوار در سال 91

نویسندگان

چکیده

مقدمه :آهن از عناصر مهم مورد نیاز در انسان و به خصوص در 4 تا 6 ماه اول زندگی است. این عنصر در یادگیری، حافظه و
فعّالیّتهای حسّی و حرکتی انسان نقش مهمی دارد. اکنون در سطح کشور برنامههای مکمل یاری با صرف مبلغهای قابل
توجهی اجرامی شود. با توجه به نقش محوری مادر در تغذیه شیرخواران لازم بود تا میزان آگاهی و نگرش مادران دارای
6 ماهه در مورد مصرف قطره آهن در مناطق مختلف بررسی شود. - شیرخوار 44
مواد و روشها : 6 ماهه - این پژوهش توصیفی- مقطعی بوده و جامعه مورد بررسی مادران دارای فرزندان شیر خوار 44
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 79 انتخاب شدند. اطلاعات لازم از
طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس دادهها پس از کدگذاری توسط نرم افزار SPSS نسخه 66 مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنّی مادران و کودکان به ترتیب 49.76 سال و 64.41 ماه بوده است. 99.1 درصد مادران از قطره آهن
برای کودکان خود استفاده میکردند. بین سن، تحصیلات و اشتغال مادر با مصرف قطره آهن ارتباط معنیداری وجود نداشته
است.
7 درصد مادران از راههای افزایش جذب قطره آهن .. نتیجه گیری: در این پژوهش 74 درصد مادران از فوائد قطره آهن و 7
آگاه بودهاند. همچنین 71.7 درصدآنها تمایل به مصرف قطره آهن داشتهاند.علیرغم نگرش مثبت مادران، به دلیل عوارض
ناشی ازمصرف قطره آهن 44.9 درصدازآن استفاده نکردهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of knowledge and attitude toward iron supplement use in mothers’ of 6-24 months infants, referred to Sabzevar Health care centers in 2013

نویسندگان [English]

  • mohammad ali yaghubi far
  • sahar bashtani
  • massumeh neyestani
  • Asiye i malaki tizab
  • ehsan Safari
چکیده [English]

Introduction: Iron is an important and necessary element in human body, especially in first 4 to 6 months of life. This element plays an important role in learning, memory and sensory motor activities. Nowadays, costly supplementary plans are taking place all over the country. According to the important role of mothers in feeding infants, Evaluation of knowledge and attitude toward iron supplement use in mothers of 6-24 months infants in different regions seemed necessary. Materials and methods: Mothers of 6-24 months infants referring to health care centers enrolled in this descriptive – cross sectional study. 97 mothers were chosen by random sampling and necessary data was collected by questionnaire. After coding, gathered data was analyzed by SPSS 16 software. Result: Average age of mothers and infants mean age was 27, 19 years and 14.43 months respectively. 77.3% of mothers used iron drops in their children. . There was no significant relationship between mother’s age, education and occupation and iron use.
Conclusion: In the present research, 94% of mothers were aware of iron drop’s advantages and 95.5% of them know the ways to increase iron absorption. Also, 93,9% of mothers liked to use iron. Despite of mother’s positive point of view toward iron use, 22.7% of them refused to give supplement because of it’s complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron deficiency anemia
  • knowledge
  • Mothers
  • Children
  • sabzevar