بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی و ارائه راهکارهای مدیریتی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: انرژی یکی ازمهمترین عامل های توسعه و جزء اصلی تولید است. متاسفانه در مراکز عمومی مثل خوابگاههای دانشجویی
از آنجایی که افراد شخصا پرداخت هزینه ها را بر عهده ندارد انرژی به شیوه مناسب مدیریت نمی گردد در این پژوهش میزان
مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ارائه راهکارهای مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی-مقطعی است که در آن میانگین مصرف حامل های انرژی )آب، برق و گاز(
31 مورد بررسی قرار - در دوخوابگاه دانشجویی دختران ) 121 نفر( و پسران ) 121 نفر( دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 31
گرفت. برای محاسبه سرانه مصرفی هریک از حامل ها کارکرد کنتورهای )آب، برق و گاز( در سه ماه دی، بهمن و اسفند به عنوان
نماینده فصل سرما و سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد به عنوان نماینده فصل گرما با فاصله زمانی 22 ساعت در روز به طور
مداوم ثبت شد. دادههای حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج : نتایج بدست آمده نشان داد که میزان سرانه مصرفی آّب، برق و گاز در خوابگاه پسرانه به ازای هر نفر به ترتیب 192
لیتردرروز، 2.2 کیلو وات درروز و 1.2 متر مکعب در روز و در خوابگاه دخترانه به ترتیب 29 لیتر در روز، 1.2 کیلو وات در روز و
1.3 متر مکعب در روز بود. به طور کلی میزان سرانه مصرفی در بین دانشجویان نسبت به عامه مردم کمتر می باشد که از جمله دلایل
آن محدود بودن امکانات رفاهی موجود در خوابگاه های دانشجویی و همچنین دسترسی سخت افراد به این امکانات می باشد، از
آنجایی که این تحقیق در قشر تحصیل کرده جامعه صورت گرفته است میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد این منابع
انرژی تجدید ناپذیر می تواند در بهینه سازی مصرف حامل های انرژی حائز اهمیت باشد. نتیجه گیری: علی رغم مصرف کم انرژی در خوابگاههای دانشجویی نسبت به جامعه می توان با یک مدیریت صحیح میزان
مصرف انرژی را به طور چشمگیری کاهش داد. از جمله اقدامات ساده به منظور کاهش مصرف آب، بهینه سازی مصرف برق و
گاز به ترتیب استفاده از شیرهایی الکترونیک یا پدالی، استفاده از لامپ های کم مصرف و تایمری، عایق بندی اصولی شوفاژخانه و
نصب شیرهای تنظیم حرارت شوفاژ در اتاق ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of energy consumption in student dormitories and energy management solutions

نویسندگان [English]

  • abolfazl i rahmani san
  • kazem amiri
  • fateme dareini
  • hamidreza panbei
  • Reyhane ebrahimi
چکیده [English]

Introduction:Energy is one of the most important factors for development and the main factor in production. Unfortunately in public centers such as student dormitories, energy is not managing in an appropriate way as no one pays the charges individually. In this research we have assessed energy consumption in Sabzevar University of medical science student dormitories and provided strategic plans for energy management.
Materials and methods: in this descriptive – cross sectional study we have evaluated the average consumption of energy (electricity, water and gas) in male (170 persons) and female (170) Sabzevar University of medical science dormitories between 2011 and 2012. In order to calculate the energy consumption per capita of each energy meters (electricity, water and gas); January, February and March were representative for the cold seasons and April, May and June were representative for warm seasons. Energy consumption was documented once a day in these seasons continuously. Data of this research is analyzed by SPSS software. Results: Our research revealed that electricity, water and gas consumption per capita in male dormitory was 2.6 kilowatt per day, 132 liter per day and 0.4 cubic meters respectively. These values in female dormitory were 0.6 kilowatt per day, 73 liter per day and 0.9 cubic meters per day respectively. In general, the consumption per capita was lower than general population. One reason of this difference could be the limited access of students to these sources of energy and amenities. Because an educated population of our city have enrolled in this research, their knowledge and attitude toward consumption of nonrenewable energy resources can be important in optimizing the energy consumption. Conclusion: Despite of lower rate of energy consumption in student dormitories versus general population, we can significantly reduce energy consumption by planning an accurate energy managing program. Some simple programs can be made to reduce energy consumption such as reduction in water usage and optimizing the use of electricity and gas by use of electrical or pedal faucets, compact fluorescent lights, isolation of radiator rooms and radiator thermoregulatory respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption management
  • Per capita consumption
  • Energy management solutions
  • Energy