بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و انواع آن، در درمان سنگهای کلیوی در مبتلایان به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 91

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تشکیل سنگ های کلیوی مشکلی جهانی است، که به هیچ گروه نژادی، جغرافیایی و فرهنگی منحصر نمی شود) 1( و
سومین بیماری شایع دستگاه ادراری می باشد) 2(. برای درمان سنگ های کلیوی روش های جراحی مختلفی وجود دارد، به طوری
که عوارض جانبی و هزینه زیادی را در پی دارد. از طرفی گیاهان دارویی متعدّدی هم برای درمان سنگ های کلیوی وجود دارند
.هدفاین پژوهش، بررسی فراوانی مصرف گیاهان دارویی و انواع آن، در درمان سنگ های کلیوی در مراجعه کنندگان به
بیمارستان واسعی شهرستان سبزوار در سال 31 می باشد. مواد و روش ها:این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی می باشد. افراد شرکت کننده در پژوهش 230 نفر بودند، که
به روش آسان از میان بیماران مبتلا به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطّلاعات
پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته بود. اطّلاعات به دست آمده توسط نرم افزار اس پی اس اس و با به کارگیری آزمون های fisher
و chi square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
55 درصد( برای درمان سنگ کلیه خود از گیاهان / یافته ها:در این پژوهش از میان 230 نفر شرکت کننده ، 160 نفر ) 12
دارویی استفاده کردند، که 101 نفر مرد و 52 نفر زن بودند . بیشترین گیاه دارویی مورد استفاده و مؤثّرین آنها آب هندوانه پخته
گزارش شد. بین میزان مصرف گیاهان دارویی با سن، جنس و محلّ زندگی رابطه معناداری و با سطح تحصیلات افراد رابطه
غیرمعناداری وجودداشت. از میان 2 مورد، عمده ترین علّت استفاده از گیاه دارویی، توصیه خویشاوندان بوده است و از میان 1
مورد، بیشترین علّت عدم استفاده از گیاه دارویی، عدم آگاهی از گیاه دارویی مناسب برای درمان سنگ کلیه بود.
نتیجه گیری: گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند، که در صورت شناخت
علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه واشتغال زایی داشته باشند. با توجّه به اینکه
بیش از نیمی از شرکت کنندگان در پژوهش از گیاهان دارویی استفاده کرده بودند ، ولی می توان با شناساندن هرچه بیشتر گیاهان
دارویی به مردم از عوارض و هزینه های زیاد داروهای شیمیایی پیشگیری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of herbal medicine diversity and therapeutic usage among kidney stone patients attending to Sabzevar Vasei hospital in 2012

نویسندگان [English]

  • neda bidkhori
  • elnaz majdoleslami
  • faramarzi fatemeh
  • Akram kooshki
  • yaser tabarayi
چکیده [English]

Introduction: Kidney stone as the third common urinary tract disease is a global concern which is not restricted to any special race, region or culture. There are many different surgical procedures, with their own complications and costs, for treating kidney stones. On the other hand, there are also many different herbal medicines available for treating these stones. Evaluating herbal medicine diversity and therapeutic usage among kidney stone patients attending to Sabzevar Vasei hospital in 2012 is the aim of this study. Materials and methods: Two hundred and nighty kidney stone patients referred to Vasei hospital were enrolled in this descriptive cross sectional study. Patient’s data was collected by a researcher made questionnaire and were analyzed with SPSS software by use of Fisher and Chi square statistical tests. Results: From total of 290 participants, 55.17% (160 participants) used herbal medicine for curing their kidney stones. The most prevalent and efficient herbal medicine was boiled watermelon juice. There was significant relation between herbal drug usage and age, gender, living location and no significant relation with participant’s education level. Family suggestion was the most chosen reason for using herbal medicine among 7 given reasons and lack of enough knowledge about the proper herbal medicine was the most chosen reason for avoiding herbal medicine use among 8 given choices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kidney stone
  • herbal plants
  • Extracorporeal shock wave lithotripsy(ESWL)