بررسی شاخصه‌های تن‌سنجی، عملکردی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دختران و پسران دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو، دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 2. پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت کرج، ایران

چکیده

مقدمه: آینده هر کشوری در گرو پویایی و تندرستی نیروهای جوان آن کشور است. سبک زندگی غیرفعال امروزی با افزایش چاقی، اضافه وزن و پیامدهای منفی آنها در ارتباط است. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخصه‌های تن‌سنجی، عملکردی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در دختران و پسران دانشجو بود.
مواد و روش‌ها: 324 پسر و 494 دختر دانشجو به صورت رضایت‌مند در این طرح شرکت کردند. فرم رضایت نامه و پرسشنامه فعالیت بدنی از آزمودنی‌ها اخذ و شاخص‌های آنتروپومتریک، قدرت ایزومتریک عضلات پا، انعطاف‌پذیری، آمادگی قلبی تنفسی، انحنای کایفوز و لوردوز، زاویه پا و پهنای آرنج آزمودنی‌ها ثبت گردید. کلیه داده‌ها در نرم افزار Wellnes ثبت شد و تجزیه و تحلیل‌های آماری به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 به عمل آمد.
یافته‌ها: بین میانگین شاخص‌های ترکیب بدنی و وضعیت قامتی و فاکتورهای آمادگی جسمانی در پسران و دختران تفاوت معنی‌دار بود، اما این اختلاف در انعطاف‌پذیری نشان داده نشد. در فاکتورهای آمادگی جسمانی دختران 4/55 درصد و پسران 8/69 درصد در دامنه‌ی پایین‌تر از متوسط قرار داشتند. ارتباط بین شاخص توده بدن با نسبت دور کمر به لگن، کل آب بدن در هر دو گروه پسران و دختران و همچنین با زاویه کایفوز در دختران مثبت و معنی‌دار و با چگالی و اکسیژن مصرفی بیشینه در هر دو گروه معکوس و معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: درصد بالایی از دانشجویان دختر و پسر به لحاظ چاقی و اضافه وزن، آمادگی جسمانی و ناهنجاری‌های عضلانی-اسکلتی در وضعیتی مناسبی قرار نداشتند. از اینرو، ضرورت اهمیت دروس تربیت بدنی و اصلاح وضعیت‌های قامتی در دانشجویان محسوس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anthropometric and functional indices and musculoskeletal abnormalities in girl and boy students

نویسندگان [English]

  • Alireza Paahoo 1
  • Ali Saydi 2
  • Ali Bahraminia 3
1 Adjunct Professor, Faculty of sports sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 PhD Student in Physical Education, Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Razi University of Kermanshah
3 Research department of Nanotechnology and Advanced Materials. Materials and Energy Research Center. Meshkin Dasht, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The future of any country depends on the dynamism and health of its young forces. Today's passive lifestyle is associated with increased obesity, overweight and their negative consequences. The aim of this study was to investigate the anthropometric, functional indices and musculoskeletal abnormalities in female and male students.
Materials and Methods: 324 boy and 494 girl students participated in this project satisfactorily. Consent form and physical activity questionnaire were obtained from the subjects and anthropometric indices, isometric strength of leg muscles, flexibility, cardiorespiratory fitness, curvature of kyphosis and lordosis, leg angle and elbow width of the subjects were recorded. All data were recorded in Wellness software and statistical analyzes were performed using SPSS software version 21.
Results: There was a significant difference between the mean of body composition indices and stature and fitness factors in boys and girls, but this difference was not shown in flexibility. In physical fitness factors, 55.4% of girls and 69.8% of boys were below average. The relationship between body mass index with waist to pelvis ratio, total body water in both boys and girls and also with kyphosis angle in girls was positive and significant and with density and maximum oxygen consumption in both groups was inverse and significant.
Conclusion: A high percentage of male and female students were not in a good condition in terms of obesity and overweight, physical fitness and musculoskeletal disorders. Therefore, the importance of physical education and correction of posture in students is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric indices
  • physical activity
  • physical fitness
  • body composition and musculoskeletal abnormalities