بررسی کمی غلظت ذرات PM2.5 وPM10 در هوای اطراف کارخانه سیمان گالیکش و اثر عوامل جوی : تهیه ی نقشه های پراکنش ذرات با GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده علوم پزشکی تربت جام ، تربت جام ، ایران

2 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

4 موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی ، گرگان ، ایران

چکیده

صنایع سیمان از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین آلوده کننده های محیط زیست مطرح هستند. به همین دلیل پایش و کنترل آلودگی های زیست محیطی در این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است. ذرات موجود در هوای اطراف کارخانجات سیمان از مهمترین اثرات محیطی این صنعت می باشد. در این مطالعه، پس از شناسایی منطقه بر اساس نقشه های توپوگرافی از لحاظ نقاط شهری و روستایی و با توجه به داده های سازمان هواشناسی استان گلستان نسبت به تعیین 20 ایستگاه در نقاط مختلف منطقه ی اطراف کارخانه سیمان اقدام گردید. نمونه برداری ذرات PM2.5 و PM10 از ایستگاه ها بصورت ماهیانه از مهرماه 1399 تا فروردین ماه 1400 توسط دستگاه کیفیت سنج هوا بنتک مدل GM8803 صورت گرفت و داده های هواشناسی نیز از سایت سازمان هواشناسی در هنگام نمونه برداری استخراج گردید. سپس میانگین ماهیانه ذرات تعیین و باستانداردهای کشور مورد مقایسه قرار گرفته و در نرم افزار Arc GIS ver10.8 مدلسازی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین غلظت PM2.5 و PM10 ، به ترتیب حدود 98/28 و 63/70 میکرو گرم در متر مکعب سنجش شد.
به طور کلی، میانگین اکثر داده ها کمتر از حد استاندارد زیست محیطی بود، هرچند در بعضی از نمونه ها غلظت های سنجش شده بیش از حد استاندارد بود که علت آن وزش باد شدید بود. بررسی انجام شده در خصوص تاثیر پارامترهای هواشناسی بر انتشار آلودگی نشان داد که دما اثر عکس بر غلظت ذرات داشته، به طوری که در روزهای سرد و ابری شاهد افزایش غلظت ذرات بودیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative investigation of PM2.5 and PM10 particles concentration in the ambient air Galikesh Cement Mill and effective of atmospheric factors: Preparation of particle distribution maps with GIS

نویسندگان [English]

  • mina Ghahrchi 1
  • Yousef Dadban Shahamat 2
  • Zohreh Moghiseh 3
  • Abdolmahmoud saghali 4
1 Department of Environmental Health Engineering, Torbat Jam Faculty of Medical Sciences, Torbat Jam, Iran
2 Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
3 Department of Environmental Health Engineering, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Khuzestan, Iran
4 Lamei Gorgani Institute of Higher Education, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The cement industry has long been one of the most important environmental pollutants. For this reason, monitoring and control of environmental pollution in this industry is of particular importance. Particles in the air around cement factories are one of the most important environmental effects of this industry. In this study, after identifying the area based on topographic maps in terms of urban and rural areas and according to the data of the Meteorological Organization of Golestan Province, 20 stations were determined in different parts of the area around the cement factory. Sampling of PM2.5 and PM10 particles from stations was performed monthly from October 2020 to April 2021 by Bentek air quality meter and meteorological data were extracted from the web of the Meteorological Organization in during sampling. Then the monthly mean of particles was determined and compared with the standards of the country and zoned in Arc GIS ver10.8 software. Based on the results, the mean concentrations of PM2.5 and PM10 were about 28.98 and 70.63 µg/m3, respectively. In general, the average of most data was below the environmental standard, although in some samples the measured concentrations were above the standard due to strong winds. The study of the effect of meteorological parameters on the emission of pollution showed that temperature had the opposite effect on the concentration of particles, so that on cold and cloudy days we saw an increase in the concentration of particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement industry
  • Galikesh
  • particles
  • GIS
  • atmospheric factors