ارزشیابی صلاحیت‌های بالینی دانشجویان با استفاده از دفترچه ثبت مهارت: مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه مامایی واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی مامایی. عضو کمیته تحقیقات دانشجویی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد میبد. یزد. ایران

چکیده

مقدمه: ارزشیابی مهارتهای عملی دانشجویان در بالین یکی از وظایف بسیار پیچیده و مشکل در حیطه آموزش پزشکی است. دفترچه ثبت مهارتهای بالینی یا مهارت نامه(Logbook) یکی از روشهای ارزشیابی بالینی در رشته های علوم پزشکی و سنجش میزان اجرای اهداف آموزشی در زمینه های تعیین شده است. بنابراین این مطالعه مروری با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف دفترچه ثبت مهارت بالینی (Logbook) جهت ارزشیابی صلاحیت‌های بالینی دانشجویان انجام شد.
روش کار: این مطالعه به مرور مقالات منتشر شده بین سال های2008 تا 2020 پرداخته است و به منظور مرور منابع در پایگاههای اطلاعاتی معتبر مانند Pubmed, SID Iranmedex, Med lib, google Scholare, ،Magiran. Irandoc و با استفاده از کلید واژه های ارزشیابی بالینی، دانشجو، صلاحیت بالینی، دفترچه ثبت مهارت بالینی(لاگ بوک)، Clinical Evaluation، student،Clinical competence , Clinical Logbook، انجام شد. از بین 17 مقاله در نهایت بررسی روی 10 مقاله انجام گرفت.
نتایج: در مطالعات مختلف بطور کلی چهار حیطه کیفیت، ضرورت، پیامدها و نحوه تکمیل لاگ بوک مورد بررسی قرار گرفته بود. علاوه براین مواردی از قبیل میزان بازخورد مربی به دانشجویان و کارآیی آن و ارزشیابی تئوری در پایان دوره از موارد بررسی شده در مطالعات بودند.
نتیجه گیری: استفاده از لاگ بوک برای ازرشیابی بالینی با اشکالاتی همراه می باشد که لازم است در تدوین و اجرای آن دقت و برنامه ریزی وجود داشته باشد. برای کارآیی موثرتر آن نیاز به بررسی و بازنگری دوره ای و رفع اشکالات آن متناسب با نیاز هر رشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the strengths and weaknesses of the logbook to evaluation students' clinical competencies: A review study

نویسندگان [English]

  • fatemeh aghaeimaybodi 1
  • Ghazal Marvasti nia 2
1 Department of Midwifery, Meybod Branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran.
2 Undergraduate student in midwifery. Member of the Student Research Committee. Islamic Azad University, Meybod Branch. Yazd. Iran
چکیده [English]

Introduction: Evaluating students' practical skills in clinical practice is one of the most complex and difficult tasks in the field of medical education. Log Book is one of the methods of clinical evaluation in medical sciences and measuring the implementation of educational goals in designated fields. Therefore, this review study was conducted to Evaluating of clinical competencies of students using the logbook.
Methods: This study reviews articles published between 2008 and 2020 and by searching reputable databases such as PubmedSID, Iranmedex, Med lib, google Scholare, Magiran.Irandoc and use the keyword Clinical evaluation, student, clinical competency, clinical skills, Evaluation, student, log book, were performed. 10 articles out of 17 studies were reviewed
Results:. in general, four areas of quality, necessity, consequences and how to complete the logbook were examined. In addition, items such as the amount of instructor feedback to students and its effectiveness and theory evaluation at the end of the course were among the items studied in the studies.
Conclusion: Use of logbooks for clinical evaluation is associated with shortcomings that require careful planning and implementation. for its better efficiency, it needs to be reviewed periodically and its problems should be fixed in accordance with the needs of each field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logbook
  • : Student
  • : Clinical Evaluation