بررسی شیوع کودک آزاری وبرخی از عوامل موثر برآن در دانش آموزان ابتدایی شهر نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی نیشابور

2 گروه آموزش وارتقای سلامت - معاونت بهداشت -دانشکده علوم پزشکی نیشابور - نیشابور - ایران

چکیده

کودک آزاری از جمله مشکلات عمده بهداشتی و اجتماعی در تمام کشورهاست که متأثر از مجموعه ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و برخی ویژگیهای کودکان میباشد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی برروی 447 نفر از دانش آموزان دبستانی انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل 3 قسمت بود. بخش اول مشخصات فردی، بخش دوم سوالات در مورد تنبیه بدنی کودکان و بخش سوم شامل 20 سوال در ارتباط با مشکلات رفتاری پرخاشگری عملی، پرخاشگری کلامی، گوشه گیری و همکاری کودک در مدرسه بود. اطلاعات با استفاده ازآمارتوصیفی واستنباطی ازطریق نرم افزار 16spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: بیش از 70 درصد افراد مورد مطالعه تنبیه بدنی شده بودند.همچنین تنبیه بدنی با جنس و سن پدر رابطه معنی دار داشت. (05/0>P). بین میانگین نمره مشکلات رفتاری با تنبیه بدنی ارتباط معنی داری وجود داشت(p=0/01). همچنین بین حیطه های مشکلات رفتاری با تنبیه بدنی، نیز ارتباط معنی داری یافت شد (p=0/01).نتایج رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که سن پدر، سن کودک و جنس کودک از جمله متغیرهای تاثیر گذار در تنبیه بدنی بودند. (p <0.05).
نتیجه گیرى: نتایج نشان دهنده شیوع بالای کودک آزاری در دانش آموزان مطالعه می باشدو با توجه به اثرات مخرب تنبیه بدنی بر سلامت روان و جسم کودکان، والدین بایستی از اثرات تنبیه بدنی بر رفتار کودکان اطلاع یافته و در راستای آن به آموزشها یی در خصوص تغییر شیوه تربیتی نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the prevalence of child abuse and some of the factors affecting it in primary school students in Neyshabour

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shams Abadi 1
  • masoomeh jahani eftekhari 2
  • Mahdieh Bayat 1
1 Medical Sciences Neyshabour
2 Health Education &amp;amp; Health Promotion Department, Neyshabur Faculty of Medical Sciences, Neyshabour, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Child abuse is one of the major health and social problems in all countries which is affected by factors including culture, society, family, and some characteristics of children. This study aimed to determine the prevalence of child abuse and some related demographic factors among elementary school students in Neyshabur.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2014. A total of 447 students were selected by multistage random sampling. Questionnaire was used for data collection. The first part consisted of demographic data, the second part included questions about corporal punishment for children, and the third part consisted of 20 questions related to behavioral problems of practical aggression, verbal aggression, loneliness and child cooperation at school. The data were collected and analyzed, using SPSS 16 software
Results: More than 70% of the subjects were Child abused. Child abused was also significantly related to the sex and age of the father. (P <0.05). There was a significant relationship between the mean score of behavioral problems and corporal punishment (p = 0.01). Also, a significant relationship was found between the areas of behavioral problems and corporal punishment (p = 0.01). The results of multivariate logistic regression showed that father age, child age and child gender were among the influential variables in corporal punishment. (P <0.05).
e

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Child abuse
  • elementary school students
  • school