بررسی میزان رضایتمندی از خدمات پرستاری ارائه شده در بخش همودیالیزامید بیمارستان امام رضا)ع) تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی داخای جراحی. دانشکده پرستاری مامایی تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز. ایران

چکیده

هدف :مراقبت پرستاری به عنوان بخش عمده ای از ارائه مراقبت سلامت که بر رضایت کلی بیماران تاثیر می گذارد، تعریف شده است. بهبود کیفیت مراقبت بدون توجه به نظرات و انتظارات بیماران امکان پذیر نیست. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایتمندی از خدمات پرستاری ارائه شده در بخش همودیالیزامید مرکزآموزشی درمانی امام رضا(ع)تبریزانجام شد.
روش ها: مطالعه حاضر مطالعه توصیفی می باشد که در سال 98با مشارکت بیماران بخش همودیالیز بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انجام شد. حجم نمونه مورد نیاز 54 نفر به روش پایلوت تعیین گردید. برای سنجش میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری از پرسشنامه استاندارد NSNS استفاده شد که نمره آن از 0 تا 100 متغیر است. از آزمونهای آماری توصیفی، کروسکال والیس، تی مستقل، اسپیرمن، استفاده گردید
یافته ها :نتایج با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 و آمار توصیفی تجزیه وتحلیل گردید. : میانگین کل نمره رضایتمندی از پرسشنامه NSNS ،39/11± 88/92 بود. بین میانگین رضایتمندی و شغل ارتباط معنی داری مشاهده گردید 001/0p نتایج: میزان رضاتمندی بالاتراز حدانتظار و مطلوب بدست آمد. درحیطه آموزش به بیمار با توجه به مقایسه بین حیطه های ابزار سنجش رضایتمندی استفاده شده در این مطالعه، با توجه به اهمیت جایگاه پرستاران در رضایتمندی از خدمات پرستاری ، لزوم تقویت بیشتر مهارتهای آموزشی؛ بالینی پرستاران شاغل در بیمارستانها، خصوصا در بخش های همودیالیز جهت افزایش رضایت بیماران توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of patient satisfaction with nursing care in Imam Reza Tabriz hospital hemodialysis ward

نویسنده [English]

  • fateme biabani
گروه آموزشی داخای جراحی. دانشکده پرستاری مامایی تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز. ایران
چکیده [English]

Introduction : Nursing care is defined as a major part of the provision of health care that affects overall patient satisfaction. Improving the quality of care is not possible regardless of patients' views and expectations. The purpose of this study was to determine the level of satisfaction with nursing services provided in the Hemodialysis Department of Imam Reza Medical Center in Tabriz.
Methods: This study is a descriptive study which was performed in 98 patients with hemodialysis ward of Tabriz Imam Reza Hospital. The sample size of 54 people was determined by pilot method. NSNS standard questionnaire was used to measure patients' satisfaction from 0 to 100. Descriptive statistics, Kruskal Wallis, independent t-test, Spearman were used and the results were analyzed by SPSS software version 16 and descriptive statistics.
Conclusion: The mean total score of satisfaction with NSNS questionnaire was 92.88 ±11.39. There was a significant relationship between mean satisfaction and job. There was no significant relationship between other items and mean satisfaction such as age, sex, education.
Satisfaction was higher than expected and desirable. In the patient education area Considering the comparison between the domains of satisfaction measurement tools used in this study, considering the importance of nurses in nursing service satisfaction, it is necessary to further enhance the educational-clinical skills of nurses working in hospitals, especially in hemodialysis wards. Increased patient satisfaction is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Patient Satisfaction"
  • "Nursing care"
  • "Hemodialysis units"