ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 استادیار گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری، مرکزتحقیقات سلامت سالمندان، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان از شاخص های مهم در ارزیابی نظام آموزشی است. هوش هیجانی یکی از عوامل موفقیت در محیط های آموزشی، حرفه ای و روابط اجتماعی است و به کمک آن می توان پیشرفت در جنبه های مختلف زندگی فرد را پیش بینی کرد. این مقاله با هدف ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شد.
روش کار: نوع مطالعه حاضر مروری روایتی می باشد. برای یافتن مطالعات انجام شده بانک های اطلاعاتی Google Scholar,Pubmed, web of science, Cochrane, proquest ,Magiran, SID با کلید واژه های دانشجو، عملکرد بالینی، هوش هیجانی، Intelligence Emotional , practice Clinical , Student که در MESH استاندارد شده، در بازه زمانی 2009 تا 2020 بررسی گردیدند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی، سازگاری، موفقیت، رشد هوشی، مدیریت فرد، احساسات دیگران و به طور کلی در ادراک عواطف افراد تاثیر گذار است. سطح هوش هیجانی در عملکرد حل مسئله افراد تاثیر داشته و هر چه هوش هیجانی فرد بالاتر باشد، قدرت حل مسئله بیشتر می شود. توانایی حل مسئله تاثیر زیادی بر کنترل تکانه ها، استرس و تنشهای دانشجویان دارد.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، پیشنهاد می شود برای تقویت هوش هیجانی دانشجویان، آموزش آن به صورت بازی در نقش، تکنیک های تجربی و علمی خلاق و مبتکرانه در محیط های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement in Medical University Students: A Review Study

نویسندگان [English]

  • Arezoo Davarinia Motlagh Quchan 1
  • roghayeh zardosht 2
  • Zohreh Mohamadzadeh Tabrizi 3
1 MSc in Critical Care Nursing, Faculty Member of Paramedicine School, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
2 Assistant Professor, Department of operative room and anesthetics, Iranian Research Center on Healthy Aging. School of paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
3 M.Sc, Department of Operating room, Faculty of Paramedical Sciences, Sabzevar University of Medical Scinces, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Academic achievement of students is one of the important indicators in evaluation of educational system. Emotional intelligence is one of the factors of success in educational, professional and social environments and it can predict the progress in different aspects of one''s life. This article aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and academic achievement of students..
Methods: The present study is a narrative review. To find out the studies of SID with the keywords Student, Clinical Performance, Emotional Intelligence, Emotional Intelligence, Clinical Practice, Student, standardized at MESH, see the Google Scholar, Cochrane, Proquest, Magiran, Web databases. The 2009 to 2020 intervals were reviewed.
Results: Findings showed that emotional intelligence influences academic achievement, adaptation, success, intelligence development, self-management, feelings of others, and in general, perceptions of individuals'' emotions. Emotional intelligence levels affect problem solving performance and the higher one''s emotional intelligence, the greater the problem solving power. Problem solving ability has a great impact on the control of impulses, stress and stress of students.
Conclusion: : Given the importance of emotional intelligence on students ''academic achievement, it is suggested to enhance students'' emotional intelligence through its role-playing, creative and experimental scientific and innovative techniques in educational settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Academic Achievement
  • student