وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین

2 گروه بهداشت عمومی- دانشکده علوم پزشکی اسفراین

3 کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

4 گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مولفه های اصلی کیفیت خدمات سلامت، ایمنی بیمار می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین انجام شده است.
مواد و روش ها : مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که بصورت مقطعی در سال 97-96 بر روی290 نفر ازکارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین که به صورت سرشماری انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار گرد آوری داده ها، پرسش نامه استاندارد سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان(HSOPCS) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ANOVA و t-test در قالب نرم افزار SPSS19 استفاده گردید.
یافته ها: نمره فرهنگ ایمنی بیمار از نظر کارکنان( 13.7±129.21) بود. از بین ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار، بالاترین امتیاز کسب شده مربوط به حیطه یادگیری سازمانی (74 %) و کمترین امتیاز مربوط به حیطه باز بودن مجاری ارتباطات (47 %) بود. بین متغیرهای سابقه خدمت، ساعات کاری و نوع استخدامی با فرهنگ ایمنی بیمار رابطه آماری معنی دار مشاهده گردید (P<0.05).
نتیجه گیری: فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان مورد مطالعه در وضعیت قابل قبول قرار داشته است. با این حال حیطه باز بودن مجاری ارتباطات در وضعیت نامطلوبی قرار داشته و نیازمند اقدامات مقتضی و سریع می باشد. پیشنهاد می گردد به منظور ارتقاء و ایجاد فرهنگ ایمنی مطلوب در بیمارستان جوی سرشار از ارتباطات باز به همراه تبادل و انتقال اطلاعات فراهم گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Patient safety culture status from the viewpoint staff in Imam Khomeini hospital; Esfarayen 2018

نویسندگان [English]

  • ahmad sadeghi 1
  • Hosein Rouhani 2
  • Hamideh Roueini 3
  • Fereshte Eidy 4
1 Assistant Professor, Department of Public Health, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran
2 Assistant Professor, Student Research Committee, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran
3 Student Research Committee, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran
4 Instructor of Biostatistics School of Medical Sciences Esfarayen Faculty of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Aims: One of the main components of the quality of health services is patient safety. This study aimed to determine safety culture status of patients from the viewpoint of the staff of Imam Khomeini hospitals in Esfarayen.
Materials and Methods: This descriptive-analytic study performed as a cross-sectional one in 2018. The study population included 290 personnel of the hospitals which were selected by census. The study tool was a standard questionnaire for the hospital's safety culture. Data were analyzed using descriptive statistics and t-test, ANOVA using SPSS version 19 software.
Results: The average of safety status of the patients calculated 129.21± 13.7. The dimension that received the highest score was "learning organization" (74%), and the dimension with the lowest scores was " communication openness" (47%). There was a significant association between the working hours, employment status of personnel with patient
safety (P<0.05).
Conclusion: Despite the acceptable condition of the patient's safety culture, however, the dimensions of the communication openness were in an unfavorable situation and require prompt and appropriate actions. It is recommended for Promote and develop a favorable hospital safety culture, be provided an atmosphere of open communication along with the exchange and transfer of information in hospital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Patient Safety Culture
  • Hospital Staff