بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

2 دکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

3 مربی اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده ی علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

4 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

5 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

زمینه و هدف : تغذیه مناسب برای حفظ سلامت در طول حیات ضروری است و عامل مهمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار می آید. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 1396انجام شد.
مواد و روش ها : این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی درسال 1396 بر روی 312 دانش آموز مقطع ابتدایی شهر اسفراین که به صورت خوشه ای نمونه گیری شده بودند، انجام گرفته است. داده ها به کمک پرسشنامه ای شامل سوالات دموگرافیک وتغذیه ای و به روش مصاحبه و خود اظهاری جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ANOVA وt-test در نرم افزارSPSS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سنی دانش اموزان شرکت کننده در مطالعه 73/1±61/9 و .50% از آنها پسر بودند. یافته ها حاکی از آن بود که 7/97 درصد از دانش اموزان صبحانه مصرف می کردند و به طور میانگین مصرف صبحانه در3/1±11/6 روز از هفته را گزارش کرده اند. تایج آزمون همبستگی نشان داد که دانش آموزانی که در وعده ی صبحانه از گروه غذایی پروتئین بیشتر استفاده می کرده اند، تعداد روزهای بیشتری را در هفته صبحانه خورده اند (05/0 P-value<، 112/0 r= ).
نتیجه گیری : نتایج نشان میدهد که میزان مصرف صبحانه در دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در حد مطلوبی قرار دارد در همین راستا لازم است برای حفظ و ادامه ی روند فعلی برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Survey of Effective Factors of Breakfast Consumption in Elementary School Students of Esfarayen City in 2017

نویسندگان [English]

  • Hosein Rohani 1
  • Ahmad Sadeghi 2
  • Mohammad Bidkhori 3
  • Somaye Kazemian 4
  • Maryam Siyavashi 4
  • Mohammad Ali Davari 5
1 department of public health, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran
2 Phd of Health Services Management, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen,Iran
3 M.S.c of Epidemology, Department of public health, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran.
4 B.S Student of Public Health, Student Research Committee, Esfarayen,Iran.
5 Business Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
چکیده [English]

Background and Purpose: Nutrition is essential for maintaining health throughout life, and is an important factor in the learning and academic achievement of elementary students. The aim of this study was to investigate the factors affecting breakfast consumption in elementary school students.
Methods and materials: This descriptive-analytic cross-sectional study was carried out on 312 elementary school students in Esfarayen city which have been sampled in cluster sampling in 2018. Data were collected using a questionnaire including demographic and nutritional questions through interview and self-declaration. The pilot study showed that the present study questionnaire had acceptable reliability and validity. Data were analyzed by SPSS software using ANOVA and t-test.
Results: The results showed that the mean age of the students participating in the study was 9.61±1.73 with 50% of them being boys. The findings indicated that 97.7% of the students consumed breakfast and reported an average breakfast of 6.11±1.3 days a week. The results showed a significant correlation between consumption protein in breakfast and daily breakfast consumption (P-value< 0.05, r=0.112)
Conclusion: The results show that the rate of breakfast in elementary school students in Esfarayen city is at the optimum level. In this regard, it is necessary to make the essential arrangements to maintain and continue the current process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breakfast
  • Students
  • Nutritional Status