بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (ایماگو تراپی) بر کاهش دلزدگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رویکرد تصویرسازی ارتباطی یک نظریه و شیوه درمانی در مورد همسریابی، ازدواج و فرایند شکل گیری تعارضات زناشویی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی بر کاهش دلزدگی زناشویی طراحی و انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. کلیه زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی رشد در شهر ساری در سه ماهه اول سال 1397 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه مطالعه شامل 20 زوج بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ارزیابی آزمودنی‌ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از مقیاس دلزدگی زناشویی Pines صورت گرفت. 8 جلسه گروهی زوج درمانی به شیوه تصویرسازی ارتباطی برای زوجین گروه آزمایش انجام شد و گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری در نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد دلزدگی زناشویی زوجین گروه آزمایش پس از دریافت مداخله تصویرسازی ارتباطی کاهش معناداری پیدا کرده است (08/41 F = و 01/0 P<).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می شود زوج درمانگران با بهره گیری از رویکرد تصویر سازی ارتباطی به حل مشکلات زوجین و بهبود روابط آنها کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Couple Therapy based on Imago Relationship Therapy in Reducing of Couple Burnout

نویسندگان [English]

  • Reza Davarniya 1
  • Mahboobeh Karamooz 2
  • Seyed Mostafa Pouryahya 3
1 Ph.D Student in Counseling, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 MSc in Family Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 MSc in Counseling and Guidance, Faculty of Literature and Humanities, Science and Research Branch, Slamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Imago relationship therapy approach is a theory and method of dating, marriage and is the formation process for marital conflicts. This study aimed to investigate the effectiveness of therapy in a way Imago relationship (Imago Therapy) to reduce couple burnout was designed and done.
Material and Methods: This quasi-experimental study using pretest-posttest design with a control group. All couples with marital conflicts referred to Roshd counseling and psychological services in the city of Sari in the second quarter of 2018 constituted the study population. Sample was of 20 couples who were selected based on availability. Evaluation subjects in the pretest and post test was conducted using the scale of Paynz couple burnout (1996). Done the 8 sessions of group couple therapy based on Imago relationship for couples experimental group and the control group did not receive anything. Data were analyzed by analysis of covariance in SPSS 20 software.
Results: Results showed that couple burnout of the experimental group after received the intervention of Imago relationship has significantly decreased (F = 41.08, p < 0.01).
Conclusion: According to the results recommend to couple therapists using Imago relationship approach to help to solve couples problems and improve them relations between.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple Therapy
  • Couple Burnout
  • Imago Relationship Therapy