بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 کارشناسی ارشد انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 کارشناس پرستاری، گروه آموزشی داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

4 کارشناس علوم آزمایشگاهی، بیمارستان نهم دی تربت حیدریه، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عفونت‌های بیمارستانی باعث بروز مشکلات متعدد درمانی شده و خسارت‌های زیادی به بار می‌آورد. هدف این مطالعه بررسی شیوع عفونت‌های بیمارستانی،‌ حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 92-95 می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 261 بیمار به روش نمونه‌گیری سرشماری که در مدت 48-72 ساعت پس از بستری در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بین سالهای 95-92 دچار تب و علائم عفونت در سیستمی خاص شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. در شرایط استریل از بیماران و اتصالات آن‌ها نمونه‌ تهیه شده به آزمایشگاه ارسال و کشت‌های آن روی محیط‌های انتخابی برده شد. به منظور تعیین مقاومت باکتری‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها، تست آنتی‌بیوگرام به روش دیسک انجام شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آزمون‌های توصیفی و تحلیلی (توزیع فراوانی، کای‌اسکوئر و کراسکال والیس) با سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: بیشترین محل تهیه نمونه کشت، زخم (2/40 درصد) و اکثر موارد در سال 1394 (3/38 درصد) رخ داده است. شایعترین باکتری، باسیل گرم منفی (4/8 درصد) و بیشترین میزان حساسیت آنتی‌بیوتیکی به سیپروفلوکساسین (6/14 درصد) و بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی به کوتریموکسازول (6/14 درصد) بوده است. بین بخش بستری و حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارتباط معنادار وجود داشت (001/0=p).
نتیجه‌گیری: عفونت‌های بیمارستانی حتی با درصد پایین نیاز به رسیدگی دارند. با توجه به مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بخش‌های ویژه نسبت به سایر بخش‌ها اهمیت رعایت مسائل بهداشتی توسط کارکنان و استفاده از روش‌های درمانی تهاجمی در مواقع لزوم با روش-های آسپتیک ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of the prevalence of nosocomial infections and Antibiotic Sensitivity and resistance in 9 Dey Hospital in Torbat heydareh between 2013-2016

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Bahrami 1
  • Ali Pouryousef 2
  • Salehe Abbasian 3
  • Zohreh Eelbeigi 3
  • Ameneh Faramarzi 4
1 Instructor, Dept. of Medical-Surgical Nursing, Birjand School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
2 MSC of Parasitology, Torbat hydarieh of University of Medical Science, Torbat hydarieh, Iran,
3 BS of nursing, Dept. of Medical-Surgical Nursing, Torbat hydarieh of University of Medical Science, Torbat hydarieh, Iran
4 BS of Parasitology, 9 Dey Hospital, Torbat hydarieh of University of Medical Science, Torbat hydarieh, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Nosocomial infections cause many problems in the treatment and a lot of damage. The aim of this study was to Survey of the prevalence of nosocomial infections and Antibiotic Sensitivity and resistance in 9 Dey Hospital in Torbat heydareh between 2013-2016.
Materials and Methods: In this descriptive-analytic study with census sampling method, 261 patients who had fever and signs of infection in a special system were examined for 48 to 72 hours after admission between 2013-2016. In sterile conditions, samples were prepared from patients and their connections, and according to the standard protocols, they were sent to the laboratory and the cultures prepared from these samples were examined. Antibiotic test was performed by disc method to determine bacterial resistance to antibiotics. Finally, the data were analyzed by SPSS software version 14 and descriptive and analytical tests (Frequency, Chi-square, Kruskal-Wallis) with p=0.05.
Results: The most frequent sites were cultivars, wounds (40.2%) and most cases of nosocomial infections in 2015 (38.3%). The most common bacteria found were G- bacilli (8.4%) and the highest antibiotic susceptibility to ciprofloxacin (14.6%) and the highest antibiotic resistance to cotrimoxazole (14.6%). There was a significant relationship between unit of hospitalization and antibiotic susceptibility and resistance (p = 0.001).
Conclusion: Nosocomial infections will need to be investigated due to complications, even with a low percentage. Regarding antibiotic resistance in intensive unit, the importance of hygiene and the use of invasive therapies with aseptic methods are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nosocomial infections
  • drug resistance
  • hospitalization
  • Patients
  • antibiotic