بررسی میزان تراز صوتی کارگاه‌های نجاری شهر آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 کارشناس ارشد، مربی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: آلودگی صوتی یک مخاطره شغلی معمول در گستره وسیعی از محیط‌های کاری بخصوص در کارگاه‌های کوچک می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی صوتی کارگاه‌های نجاری در شهر آمل صورت گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد که در آن 80 کارگاه نجاری (چوب بری و MDFسازی) وارد مطالعه شدند. با استفاده از صداسنج مدل TES-1358 کالیبره شده، تراز فشار صوت معادل (Leq) در 5 ایستگاه در اطراف منابع صوتی در دو حالت روشن و خاموش بودن اره‌ها سنجش شد. تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار آنالیز آماری SPSS 20.0 با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های test T- و همچنین آنالیز رگرسیون خطی صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین تراز فشارصوت در کارگاه‌های چوب‌بری و MDFسازی در حالت روشن بودن ارّه به ترتیب برابر 5±9/97 و2/6±2/95 دسی‌بل و در حالت خاموش بودن اره به ترتیب برابر 5/4±6/88 و 3/5±5/83 دسی‌بل بود. رابطه خطی میان صدای کارگاه‌ها در دوحالت خاموش و روشن بودن ارّه برای چوب بری و MDFسازی به ترتیب دارای ضریب همبستگی 923/0 و 948/0 بود. اختلاف بین میانگین تراز فشار صوت در هردونوع کارگاه با حدمجاز 85 رابطه معنی داری داشت (01/0>p). 100 درصد کارگاه‌های نجاری و 85% کارگاه‌های MDFسازی در مواجهه با صدای بالاتر از حدمجاز کشوری بودند.
نتیجه گیری: کارگاه‌های نجاری از نظر آلودگی صوتی در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارند که نیازمند مداخلات فوری می‌باشد. از جمله راهکارهای موثر می‌توان به کاهش ساعت کاری، استفاده از جاذب‌های صوتی سقفی و دیواری و به کارگیری لوازم حفاظت فردی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Noise level in the Amol City Woodcrafts

نویسندگان [English]

  • ismael javadi 1
  • mohammadreza zarei 1
  • ahmad alizade 2
  • milad pouransari 3
1 M.Sc, Department of Occupational Health, School of Health, Mazandaran University of Medical Science, Sari, IRAN
2 Lecture, Department of Occupational Health, School of Health, Mazandaran University of Medical Science, Sari, IRAN.
3 department of occupational health- faculty of health-Mazandaran university medical of science-sari- iran
چکیده [English]

Background: Noise pollution is a common occupational hazard in vast variety of workplaces especially in small shops. Hence this study was conducted with the aim of noise pollution evaluation in the Amol city woodcrafts.
Methods: In this descriptive-analytical study, 80 woodcrafts shops were assessed. Equivalent sound pressure level (Leq) was measured in saw ON and OFF mode in 5 stations around noise source at each shop by using of sound level meter TES-1358 model. Data were analyzed with SPSS 20.0 utilizing the descriptive statistics, T-test and linear regression test.
Results: Sound pressure level in carpentry and MDF manufacturing shops in ON mode was 97.9±5 and 95.2±6.2 dB respectively. In OFF mode these values were 88.6±4.5 and 83.5±5.3 dB respectively. Linear regression correlation coefficient for both ON and OFF mood was 0.923 for carpentry and 0.948 for MDF manufacturing shops. The differences between SPL in both shops with standard limit (85dB) was significant (p<0.01).
Conclusion: All woodcrafts were in very unhealthy condition which implementing of immediately interventions are required. Reducing the work time, utilizing of sound absorbers in shop roof and walls and personal protective equipment suggested for improvement of present conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sound pressure level
  • woodcrafts
  • carpentry
  • MDF manufacturing
  • noise pollution