بررسی رابطه حجم کار بهورزان با ساعات کاری خانه های بهداشت شهرستان رباط کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشکده علوم و فناوری پزشکی،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشکده علوم و فناوری پزشکی،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:منابع انسانی، مهمترین ورودی های نظام سلامت هستند، لذا توجه به حجم کار ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله تعیین رابطه حجم فعالیت های ابلاغی با ساعات کاری بهورزان خانه های بهداشت شهرستان رباط کریم می باشد.
مواد وروشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و در سال 1396 اجرا شد. در این پژوهش، چک لیست زمان سنجی30 فعالیت اجرایی در خانه های بهداشت برای ده نفر از بهورزان شاغل در 10 خانه بهداشت شهرستان رباط کریم و سه نفر از مربیان بهورزان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ، آمار توصیفی و آزمونهای t مستقل و t تک نمونه ای و روش فاصله اطمینان اگرستی- کول تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از 30 فعالیت مورد مطالعه13/53 درصد فعالیت ها از نظر شیوه اجرایی یا مدت زمان ارائه خدمت با ساعات کاری بهورزان رابطه معناداری داشته اند. در 6/56 درصد فعالیت ها بین جمعیت هدف هر برنامه با حالت استاندارد که 100% می باشد، تفاوت معنی داری وجود داشت. 3/93 درصد فعالیت ها از نظر تکرار در دوره مورد نظر ، پوشش مناسب نداشته و با حالت استاندارد اختلاف معناداری داشته اند.
نتیجه گیری: بهورزان فرصت کافی برای ارائه تمامی خدمات، مطابق با بسته خدمات ابلاغی از سوی وزارت بهداشت را به جمعیت تحت پوشش خود ندارند. بازنگری در بسته خدمات بهورزان و جمعیت تحت پوشش هر بهورز پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of relationship between the workload of Health workers with working hours of medical Homes in Robat Karim.

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Nafiseh Tabatabaei Asl 1
  • Aniseh Nikravan 2
  • Leyla nazarymanesh 3
1 Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Health Services Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 , Department of Health Services Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract

Background and Aims: Human resources are one of three principle health system inputs, so paying attention to their workload is of great importance. The purpose of the present study was to determine the relationship between the workload of Health workers with working hours of medical Homes in Robat Karim.
Materials and Method: This is a descriptive-analytic and cross- sectional study. Data gathered through a timetable checklist of 30 executive activities in medical Homes, which was completed for ten health workers in 10 medical Homes of Robat Karim and three health workers mentors. Data were analyzed using SPSS software, descriptive statistics, independent t-test and one-sample t-test, and the Agresti – Coull confidence interval method.
Results: 53.13% of the 30 studied activities had a meaningful relationship with regard to the manner of implementation or the duration of the service with the working hours of health workers. In 56.6% of the activities there was a significant difference between the Target population by each program with a standard state of 100%. 93.3% of the activities were not adequately covered in terms of repetition in the desired period (six months) and had a significant difference with the standard state.
Conclusion: health workers have not enough time to provide all services to the covered population, according to the package of services announced by the Ministry of Health. Revision of the package of health care services and the population covered by each health workers is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workload
  • Health worker
  • Medical Home