بررسی تفاوت های اجتماعی و فرهنگی در نحوه ارائه بهتر خدمات بهداشتی و درمانی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به مهاجرت‌های گسترده در حال حاضر، چالش زیادی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد شده است. نقش فرهنگ، قومیت، نژاد و تغذیه افراد جامعه در ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش فرهنگ و تفاوت‌های اجتماعی - فرهنگی در ارائه خدمات سلامتی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: مقالات مرتبط از سال 2000 تا 2018 از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر نظیر google scholar,pubmed, sciencedirect و.... گردآوری گردید و و در مرحله بعد با غربالگری مقالات و متون علمی، مقالات مرتبط انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج بررسی نشان می‌دهد در اغلب کشورها از جمله کشور ایالت متحده که مهاجرین زیادی از کشورهای مختلف دارد در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دچار مشکل شده‌اند. نتایج نشان می دهد بیش از 50% از ساکنین در ایالات متحده غیر بومی بوده و در دریافت خدمات درمانی، اعتقادات فرهنگی و عادات غذایی آن‌ها بایدمورد توجه قرار گیرد.
نتیجه گیری: ارائه واحدهای درسی بصورت تئوری و یا کارآموزی جهت آشنایی دانشجویان و نیروهای بهداشتی، پرستاری و پزشکی با تفاوت های فرهنگی و قومی جامعه تحت پوشش می توانند شرایط خدمات رسانی را بهبود ببخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of social and cultural differences in how to better provide health services

چکیده [English]

Background and Aims: Today due to extensive migration, a great challenge has been created for providing health services. The role of culture, ethnicity, race and nutrition of the community is very important in providing appropriate health services. The aim of this study was to examine the role of culture and cultural and ethnic differences in the provision of health services.
Materials and Methods: Related articles from reputable databases such as google scholar, PubMed, ScienceDirect, etc. have been collected and reviewed.
Results: The results of the survey show that in most countries, including the United States, which have a large number of immigrants from different countries, they have become more difficult to provide health care services. The results show that more than 50% of non-indigenous people in the United States have to pay attention to receiving health services, cultural beliefs and food habits.
Conclusion: Providing theoretical and practical training courses for students and health, nursing and medical personnel to meet the cultural and ethnic differences of the community can improve the conditions of the service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social differences
  • Cultural
  • H ealth services