بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری برکاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوج ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوى دکترى مشاوره، دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: انباشته شدن مشکلات فراوان، نامیدی از همسر و ایجاد فاصله روانی - عاطفی بین زوجین منجر به شکل گیری فرسودگی زناشویی و روابط نامطلوب در زوج‌ها می‌گردد. در این مطالعه اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری بر کاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوج‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش زوج‌هایی بودند که به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی راستین شهر گرگان در بهار سال 1397 مراجعه نموده بودند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 12 زوج انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه فرسودگی زناشویی Pines (1996) و پرسشنامه وضعیت زناشویی Golombok-Rust (1998) انجام شد. پس از اخذ پیش آزمون از آزمودنی‌های هر دو گروه، مداخله زوج درمانی شناختی رفتاری برای گروه آزمایش در 10 جلسه 120 دقیقه‌ای اجرا گردید، در حالیکه گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) در نرم افزار SPSS 20 تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که میزان فرسودگی زناشویی زوجین گروه آزمایش پس از انجام مداخله زوج درمانی شناختی رفتاری به طور معناداری کاهش پیدا کرده و مداخله موجب بهبود کیفیت روابط زناشویی آنها شده بود (01/0 > P).
نتیجه گیری: زوج درمانی شناختی رفتاری فرسودگی زناشویی را کاهش داد و کیفیت روابط زناشویی زوج‌ها را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effectiveness of Cognitive–Behavioral Group Couple Therapy (CBGCT) on Reducing Couple Burnout and Improving Marital Quality of Couples

نویسندگان [English]

  • Reza Davarniya 1
  • Seyed Mostafa Pouryahya 2
  • Mohammad Shakarami 3
1 Ph.D Student in Counseling, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 MSc in Counseling and Guidance, Faculty of Literature and Humanities, Science and Research Branch, Slamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D Student of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Culmination of numerous problems, disappointment of spouse, and mental-emotional distance between couples leads to couple burnout and undesirable relationships among couples. In the present study, the effectiveness of cognitive-behavioral group couple therapy (CBGCT) on reducing couple burnout and improving marital quality of couples was investigated.
Material and Methods: The present study was a semi-experimental one which used a pretest-posttest with control group design. The research population included all the couples referring to Rastin counseling and psychological services center of Gorgan city in the spring of 2018. Using available sampling method, 12 couples were selected which were then assigned into two groups of experiment and control. Data gathering was conducted by using the Paynz Couple Burnout Measure (1996) and The Golombok-Rust inventory of marital state (GRIMS) (1998). After completing the pretest by the subjects of both groups, cognitive-behavioral group couples therapy was provided for the experiment group in ten 120-minute sessions while the control group received no intervention. The data were analyzed through multivariate analysis of covariance (MANCOVA) in SPSS v20.
Results: Results showed that, after the cognitive-behavioral group couples therapy, the level of couple burnout in the couples of the experiment group had significantly reduced and the intervention had improved their marital quality (P < 0.01).
Conclusion: Cognitive-behavioral group couple therapy reduced couple burnout and enhanced marital quality of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavioral Couple Therapy
  • Couple Burnout
  • Marital Quality
  • Couples