بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای شهر خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 کارشناس آزمایشگاه بیمارستان شهدای عشایر، خرم‌آباد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

5 نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای میکروب‌شناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه میکروب‌شناسی، مرکز تحقیقات سلولی- مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: استافیلوکوک­ها، باسیل­های گرم منفی خانواده انتروباکتریاسه، سودوموناس­ها از عوامل شایع عفونت­های خونی هستند. بسیاری از عوامل باکتریایی نسبت به آنتی­بیوتیک­های مختلف مقاومت نشان می­دهند. لذا هدف از این مطالعه بررسی الگوی حساسیت آنتی­بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت­های خونی جدا شده از بیماران بیمارستان شهدای خرم­آباد در طی سال 1395 بود.
مواد و روش ها: تعداد 91 ایزوله باکتریایی از کشت­های خون در بیمارستان شهدای خرم­آباد جداسازی و سپس به وسیله تست­های استاندارد آزمایشگاهی شناسایی شدند. تست حساسیت آنتی­بیوتیک به وسیله روش دیسک- دیفیوژن Disk diffusion بر اساس CLSI انجام گرفت. نتایج با نرم­افزار STATA-12 آنالیز گردید.
یافته­ها: بیشترین ایزوله جدا شده از کشت­های خون اشریشیاکلی و استافیلوکوک­های کواگولاز منفی بودند. که بیشترین مقاومت در اشریشیاکلی به سفتریاکسون و جنتامیسین و در استاف­ها به کلیندامایسین و سفوکسیتین بود که این موضوع حاکی از شیوع استاف­های مقاوم به متی­سیلین  (MRSA)بود. همچنین کم­ترین مقاومت را به ایمی­پنم داشتند.
نتیجه­گیری: در این مطالعه نتایج جداسازی باکتری­های شایع در کشت خون با سایر مطالعات هم­خوانی دارد و بررسی­های الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی گویای افزایش مقاومت دارویی در این باکتری­ها است. به علاوه بهترین آنتی­بیوتیک برای درمان عفونت­های استافیلوکوک کواگولاز منفی ونکومایسین و برای سایر عفونت­ها ایمی­پنم بود. به منظـور پیـشگیری از آلـودگی­هـای متقـاطع، سیستم­های مراقبت و نظارت مؤثری برای کنترل عفونت­هـای بیمارستانی ناشی از MRSA مقـاوم بـه چنـد دارو مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antibiotic Susceptibility Pattern on Bacterial Agents Isolated from Blood Culture of Patients Admitted to Shohada Hospital of khorramabad City

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saleh 1
  • Soheila Soleiman Nejad 2
  • Fatemeh Bahrami Chegeni 3
  • Saeedeh Ja’fari 4
  • Anya Ehsani 2
  • pegah shakib 5
1 PhD Student, Department of Microbiology ,Tehran North Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran Razi Herbal Medicines Research Center, Lorestan University of Medical Sciences,Khorramabad, Iran
2 Expert Laboratory Khorram Abad Shohada-ye-Ashayer Hospital, Khorramabad, Iran
3 MSC Student, Department of Microbiology ,Borujerd branch , Islamic Azad University, Borujerd, Iran
4 MSC Studentof Epidemiology, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5 PhD Student, Student Research Committee,Department of Microbiology ,Cellular and Molecular Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Staphylococci, Enterobacteriaceae family, Pseudomonas and Enterococci are common causes of blood infections. Many of these bacterial factors are resistant to different antibiotic groups. Therefore, this study aimed to determine the antibiotic susceptibility pattern in bacterial agents of blood infections isolated from patients in Shohada Hospital in Khorramabad during 2016 - 2017.
Materials and Methods: : A total of 91 bacteria isolates were isolated from blood cultures in Khorramabad Shohada Hospital and then studied by standard laboratory tests. Antibiotic susceptibility test was performed by disks diffusion method according CLSI. Data were analyzed using STATA-12 software.
Results: The high frequencies were related to E. coli and Staphylococcus. E. coli showed the highest resistance to ceftriaxone, gentamycin and Staphylococcusto clindamycin, cefoxitin, this suggests an outbreak of methicillin-resistant staphylococcus (MRSA), and the least resistance to imipenem.
Conclusion: The results of this study were consistent with other studies, and antimicrobial resistance patterns suggest increase in these bacteria. In addition, the best antibiotic for the treatment of staphylococcal coagulase negative was vancomycin and for other infections was imipenem. In order to prevent cross-contamination, effective monitoring and surveillance systems are needed for controlling hospital infections due to multi-drug resistant MRSA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic Susceptibility Pattern
  • Disks Diffusion
  • Blood Infections