سبک زندگی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی در دانشگاه های دولتی شهر اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین

2 نویسنده مسئول،استادیار، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

3 کارشناس بهداشت عمومی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که دانشجویان بخش عظیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می­دهند و رفتارهای بهداشتی آنها تأثیر زیادی بر ارتقای سطح سلامت جامعه دارد، این مطالعه با هدف تعیین سبک زندگی دانشجویان شهر اسفراین انجام شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که بر روی 230 نفر از دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر اسفراین در سال 1395 به­ روش تصادفی انجام شده است. داده­های مربوط به این مطالعه با استفاده از پرسشنامه استاندارد سبک زندگی (LSQ) جمع­آوری شده است. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار آماری SPSS21 و آزمون­های ANOVA، t-test و همبستگی پیرسون در سطح 05/0 α= استفاده گردید.
یافته­ها: طبق نتایج مطالعه، از بین مؤلفه­های سبک زندگی، بالاترین امتیاز به ترتیب مربوط به سلامت جسمانی (3/6±7/36) و پیشگیری از حوادث (9/8±4/34) بوده ­است. کم­ترین امتیاز نیز مربوط به ابعاد سلامت معنوی (8/5±4/28) و ورزش و تندرستی (5/7±9/28) بوده است. بین سبک زندگی دانشجویان با متغیر جنسیت رابطه آماری معنی­دار مشاهده شد (P<0.05)؛ در حالی­که رابطه بین سبک زندگی با متغیرهای محل سکونت، نوع دانشگاه و رشته تحصیلی و سال ورود به دانشگاه از لحاظ آماری معنی­دار نبود (P>0.05).
نتیجه­گیری: سبک زندگی دانشجویان در سطح متوسط ارزیابی شد؛ لذا برنامه­های مداخله­ای و آموزشی استاندارد به منظور ارتقای سبک زندگی دانشجویان به خصوص در حیطه­های سلامت معنوی، ورزش و تندرستی، اجتناب از مصرف دارو و مواد مخدر و کنترل وزن و تغذیه توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Students’ Lifestyle and Its Associated Factors: A Case Study in Esfarayen Governmental Universities

نویسندگان [English]

  • ahmad sadeghi 1
  • hossein rouhani 2
  • nasrin taghavi 3
1 Assistant Professor, Department of Public Health, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran
2 Assistant Professor, Student Research Committee, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran
3 B.Sc. of Public Health, Student Research Committee, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The students constitute a large part of the society and since their health behaviors have a great impact on community health promotion, this study aimed to determine lifestyle among university students in Esfarayen city.
Materials and Methods: : In this descriptive-analytical study, through random sampling, 230 students from Esfarayen governmental universities were selected. Data were collected applying lifestyle questionnaire (LSQ). T-test, ANOVA, and Pearson’s correlation test were used for data analysis, by SPSS version 21.0. (α=0.05).
Results: Among the components of the lifestyle, the highest score was related to physical health (36/7±6/3) and accident prevention (34/4±8/9) as well as, the lowest score is related to the dimensions of spiritual health (28/4±5/8) and exercise and fitness (28/9±7/5). There was significant relationship between students' lifestyle and sex (P<0.05); however, no such relationships were observed between life style and residence, type of university, students' major and university entrance time (P>0.05).
Conclusion: Students' lifestyles were evaluated on an average level; Therefore, standard interventional and educational programs are recommended to improve the lifestyle of students, especially in terms of spiritual health, exercise and health, avoiding drug abuse, and weight and nutrition management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Health Promotion
  • Students