بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب خوری اتوبوس های برون شهری پایانه مسافربری سنندج در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بدلیل فقدان خطوط ریلی و هزینه بالای مسافرت های هوایی، بخش عمده مسافرت های بین-شهری از مقصد سنندج از طریق اتوبوس انجام می­گیرد. در مسافرت با اتوبوس، منبع اصلی تامین آب آشامیدنی مسافرین بوسیله آب خوری اتوبوس­ها تهیه می شود. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب خوری اتوبو­س های برون شهری پایانه مسافربری سنندج در سال ۱۳۹۳ می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در تابستان سال1393 انجام شد و در آن از آبخوری اتوبوس های برون شهری پایانه مسافربری سنندج نمونه­گیری صورت گرفت. کلیه آزمایشات میکروبی و فیزیکوشیمیایی(کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی، کدورت، کلر باقیمانده، pH و دما) و نمونه برداری ها براساس روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آمار توصیفی انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که در ۱۲ درصد موارد کل کلیفرم و در 4/3 درصد موارد کلیفرم مدفوعی مثبت بود. همچنین میزان کدورت در ۸۳ درصد موارد کمتر از NTU 1 و در ۱۷ درصد موارد بین  NTU5-1بود. در تمام نمونه­های اخذ شده کلر باقیمانده صفر بود و میزان دما و در گسترده C°۱۲-۸ و pH در فاصله ۸-۷ قرار داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، توصیه می شود که رانندگان و مهمانداران اتوبوس ها به منظور حفظ بهداشت فردی و رعایت اصول بهداشتی و همچنین بهبود وضعیت سلامتی مسافران باید آموزش لازم را ببینند.
 ‏ 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microbial and Physicochemical Assessment of Drinking Water Supplied by Sanandaj Coaches in 2014

نویسندگان [English]

  • Shahram Sadeghi 1
  • Fardin Gharibi 2
  • Nammam Ali Azadi 3
1 Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 MSc of MSPH, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 Biostatistics department, School of public health. Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Aims: Due to lack of railway infrastructure and the high cost of air travels, the main way of travelling around country for people living in Sanandaj is using coaches. Coaches supply drinking water through an installed cold water storage. The hygiene of these water storages is unknown. The aim of this study was the microbial and physicochemical assessment of the water storages used by long-distance intercity coaches operated from Sanandaj in 2014.
 
Materials & Methods: This study was a descriptive-cross-sectional study in which specimen were collected from drinking water tank of coaches operated from suburban bus terminal in Sanandaj. Microbial and physicochemical procedures and experiments (total coliform and fecal coliform, turbidity, residual chlorine, pH and temperature) were in accordance to the standard methods for water and wastewater experiments. Data analysis was performed with SPSS software version 21 using descriptive statistics.
 
Results: The results showed that 12 % of total coliform and 3.4 % of fecal coliform were positive. The turbidity at 83% of the samples were less than 1 and at 17% of samples were over 1. The amount of free chlorine residue was zero. Temperature of samples were between 8 and12°C; pH were between 7 and 8.
 
Conclusion: Training of coaches’ crew is recommended to ensure hygiene of storage water tanks are maintained at acceptable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial and Physicochemical
  • Bus
  • Drinking Water
  • Sanandaj