اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت کش در استان گلستان در سالهای 1389– 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سم شناسی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 پزشک عمومی، اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان، گرگان، ایران

3 کارشناس ارشد سم شناسی، گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 متخصص پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی، اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان، گرگان، ایران

5 کارشناس ریاضی کاربردی، اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آفت­کش­ها از شایع­ترین علل مرگ ناشی از مسمومیت می­باشند. مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی فوت ناشی از مسمومیت با سموم آفت­کش در استان گلستان انجام گردیده است.
مواد و روش ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی و بر روی پرونده­های تمامی اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان که در سال­های 1389- 1394 به دلیل مسمومیت با آفت­کش­ها فوت نموده­اند به شکل سرشماری انجام گردید. اطلاعات دموگرافیک و داده­های مربوط به شرایط مسمومیت و فوت از پرونده افراد جمع­آوری و با نرم­افزار SPSS نسخه 16 و آزمون پیرسون کای اسکوار پردازش و سطح معناداری آزمون آماری کم­تر از 05/0 بوده است.
یافته­ها: از 420 مورد مرگ ناشی از مسمومیت، 135 مورد به دلیل مسمومیت با آفت­کش­ها بوده (1/32 درصد) که بعد از مواد مخدر، دومین عامل مرگ به حساب می­آید. از کل 135 مورد 7/60 درصد مرد (82  نفر) و 8/37 درصد (51 نفر) 39-20 ساله بوده­اند. فسفید آلومینیوم مهم­ترین عامل مسمومیت منجر به مرگ بوده (105 مورد، 8/77 درصد) و بیشتر موارد مسمومیت ناشی از اقدام به خودکشی بوده ­است (131 مورد، 97 درصد). بین فوت ناشی از مسمومیت با عامل و نوع مسمومیت در مطالعه جاری ارتباط آماری معنادار وجود داشته است (001/0 p<).
نتیجه گیری: نتایج نشان می­دهد آفت­کش­ها با محوریت فسفید آلومینیوم دومین عامل مرگ ناشی از مسمومیت در استان گلستان می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epidemiology of Death due to Pesticide Poisoning in Golestan Province 2010 - 2016

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Shayeste 1
  • Hossein Zarei 2
  • Jafar Jalilian 3
  • Faramarz Ebrahimi Fallahtalab 4
  • Abolghasem Baadeli 5
1 MSc in Toxicology, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
2 General Physician, Golestan Department of Forensic Medicine, Gorgan, Iran
3 MSc in Toxicology, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
4 Forensic Medicine and Toxicology Specialist, Golestan Department of Forensic Medicine, Gorgan, Iran
5 BS in Applied Mathematics,Golestan Department of Forensic Medicine, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Pesticides is one of the most common causes of death due to poisoning. This study was an epidemiological survey on death due to pesticide poisoning in Golestan province.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive analytical study was carried out with census on all profiles of referential bodies to Golestan department of forensic medicine who were died due to pesticide poisoning from March 2010 to March 2016. The extracted data, including information on demography, poisoning and death condition, were analyzed using SPSS 16 software and p-values less than 0.05 were considered statistically significant.
Results: A total of 420 deaths due to poisoning cases, 135 cases (32.1%)died from pesticide poisoning which is the second cause of death after opium. Of 135 cases, 60.7% (n=82) were men and 37.8% (n=51) of cases were aged 20–39 years. Aluminum phosphide was the main reason of poisoning related death (77.8%, n=105) and most of poisoning cases occurred following suicidal attempts (97%, n=131). There were significant differences between death of poisoning with agent and kind of poisoning in this study (P<0.001).
Conclusion: The findings of this study indicated that pesticides, especially aluminum phosphide, were the second cause of death due to poisoning in Golestan province

کلیدواژه‌ها [English]

  • poisoning
  • pesticide
  • alumium phosphide
  • golestanprovince