اعضای هیات تحریریه

سردبیر

آرزو داوری نیا مطلق قوچان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

a.davariniayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر صمد ناظمی

فیزیولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

samadnazemigmail.com

دکتر حسین الیاسی

انگل شناسی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

helyasi2005yahoo.com

دکتر بهاره امین

فارماکولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

amin.baharehgmail.com

دکتر ابوالفضل رحمانی

بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

rahmanisanimedsab.ac.ir

فاطمه اهتمام

بهداشت عمومی دانشجوی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

f.ehtemamyahoo.com

امیرمسعود کوشکی

پزشکی دانشجوی پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

srcmedsab.ac.ir