بیهق، مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (BEYHAGH)