نویسنده = معصومه هاشمیان
بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78

دوره 14، شماره 2، مهر 1388، صفحه 8-14

معصومه شریف زاده؛ محمد صادق جمال آبادی؛ معصومه هاشمیان؛ آرش اکابری


زگیل

دوره 11، شماره 2، مهر 1385، صفحه 27-30

معصومه باغانی؛ معصومه هاشمیان