کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386

دوره 25، شماره 4، بهمن 1400

علی جمشیدی؛ کاظم علیزاده برزیان؛ محمد علیزاده برزیان؛ نیما دانشی؛ اسماعیل کریمیان سوق؛ مهدی جمشیدی برم سبز


بررسی فراوانی بیماران جراحی شده ی کیست هیداتید شهرستان سبزوار در طی سالهای ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-19

سعید سمائی نسب؛ لعیا شمسی؛ نونا مرادپور


تب خونریزی دهنده کریمه –کنگو

دوره 19، شماره 3، دی 1393، صفحه 30-40

شیرین صابریان پور