داوران

داور محترم 

  • جهت رؤیت مشخصات مقاله و یا دانلود کردن فایلهای آن، پس از کلیک بر روی کد مقاله، به قسمت انتهایی صفحه مراجعه نمایید.
  • برای داوری مقالات ضروری است فرم داوری را تکمیل کنید ولی چنانچه لازم میدانید نظرات خود را نیز به صورت کامنت در حاشیه متن مقاله اضافه نمایید، میتوانید فایل حاوی کامنت را با عنوان "article-comments-your name" در قسمت فایلهای ارسالی آپلود کرده و سپس نظر نهایی خود را در سایت اعلام نمایید. دقت نمایید نام فایل حتماً به انگلیسی باشد تا مشکلی در آپلود کردن بوجود نیاید. (در قسمت article، نام مقاله مورد داوری شده و در قسمت your name، نام خانوادگی خود را وارد کنید).
  • در قسمت توضیحات برای سردبیر و یا نویسنده بصورت اختیاری چنانچه مطلبی هست،‌ مرقوم فرمایید.
  •  چنانچه امکان رؤیت و یا دانلود فایل های مقاله مقدور نمیباشد و یا درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا هرگونه توضیح با دفتر مجله تماس بگیرید.
  • لطفا نتیجه داوری را در محدوده زمانی مشخص شده، به سردبیر مجله منعکس فرمایید.