دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، دی 1393 (31) 
کیفیت زندگی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته: یک مطالعه طولی

فروغ السادات مرتضوی؛ سید عباس موسوی؛ رضا چمن؛ احمد خسروی؛ مریم داورزنی