دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، فروردین 1392 (27) 
بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی و ارائه راهکارهای مدیریتی

صفحه 18-26

ابوالفضل رحمانی ثانی؛ کاظم امیری؛ فاطمه دارینی؛ حمیدرضا پنبه ای؛ ریحانه ابراهیمی


بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان درمیان، خراسان جنوبی طی سال های 1385تا 1390

صفحه 34-37

حمید صالحی نیا؛ علیرضا زارعی زارگز؛ سمیه آرزومندان؛ عبدالرحیم یعقوبی


خودکشی در ایران : مرور سیستماتیک میزان شیوع خودکشی موفّق

صفحه 38-43

احسان موسی فرخانی؛ حسین خوبان؛ رضا افتخاری گل؛ طاهره خسروی اصل