بررسی وضعیت بار کاری در کارگران کارخانه کاشی و سرامیک شهرستان نیشابور در سال 1396‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *نویسنده مسئول،مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بارکاری، میزان ظرفیت مورد نیاز افراد جهت دستیابی به سطح کارایی مناسب برای انجام یک وظیفه می­باشد. وجود عواملی همچون نوع کار، تکرار کار، شدت و مدت زمان و عوامل روحی روانی باعث تشدید بار کاری می شود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی ریسک بار ذهنی در کارکنان صنعت کاشی و سرامیک بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی، توصیفی– تحلیلی به صورت سرشاری در بین 120 کارگر صنعت کاشی و سرامیک در شهر نیشابور انجام گرفت. به منظور ارزیابی بارکاری از شاخص NASA-TLX استفاده نمودیم. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و با کاربرد آماره­های توصیفی و ضریب همبستگی پیرسونو اسپیرمن تحلیل شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده حاصل از ارزیابی بارکاری با استفاده از شاخص NASA-TLX نشان داد که کارگران به ترتیب در ابعاد عملکرد و کارایی، احساس دلسردی و ناکامی و بار فیزیکی با نمره­های 87، 76 و 75 سطح نمرات بالایی دارند و کم­ترین نمره مربوط به میزانتلاشوکوشش با نمره 51 بود. بین تأهل، سطح تحصیلات، سابقه کاری، ساعات کاری افراد با بار ذهنی رابطه معنی­داری یافت گردید.
نتیجه گیری: طبق بررسی انجام شده، میزان بارکاری در بین کارگران بالا است. بر این اساس برنامه مدیریتی جهت حذف یا کاهش بارکاری و یا حذف شرایط نامناسب کاری ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Workers’ Workload at Neyshabur Ceramic and Tile Factory 2017

نویسندگان [English]

  • somayeh bolghanabadi 1
  • amir nayerabadi 2
1 ‎ *Lecturer, Department of Occupational Health Engineering, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran.
2 Bs Student, Department of Occupational Health Engineering, Islamic Azad University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Workload can be defined as the worker's required capacity to meet a special level of performance to do a task. Workload is increasing by factors such as type of job, repetition of task, intensity, and duration and psychological factors of the work. This study aimed to evaluate workers’ workload at Ceramic Tile factory.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted on 120 workers of Neyshabur ceramic and tile factory in. NASA-TLX standard questionnaires was respectively used. Then, the obtained data was analyzed using SPSS-20 software and descriptive statistics and Pearson-Spearman correlation test.
Results: Results of NASA-TLX revealed that performance, frustration and physical demands showed respectively high mean scores of 87,76 and 75 and the least score was 51. Therewere significant correlations between marriage, level of education, work experience and the hours of work per week with mean mental workload score.
Conclusion: It was revealed that workload was high. This result was also confirmed by observational evaluation. Based on our results, workload management programs should be focused on omitting or reducing improper working workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workload
  • NASA-TLX
  • Ceramic Tile factory