گزارش یک مورد کیست کبدی بزرگ ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏ﺟﺮاح عمومی، بیمارستان امام (ره) اسفراین- دانشکده علوم پزشکی اسفراین،اسفراین،ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری- بیمارستان امام (ره) اسفراین- دانشکده علوم پزشکی اسفراین،اسفراین،ایران

3 ‏استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی اسفراین،اسفراین،ایران

چکیده

زمینه و هدف: کیست هیداتیک یکی از موارد عفونت‌های انگلی ناشی از کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس می‌باشد که در انسان در نواحی مانند ‏کبد، ریه، طحال، مغز، کلیه‌ها و نواحی دیگر بدن ایجاد می‌شود. کرم بالغ در روده سگ وجود دارد و سبزیجات و علوفه از ‏طریق مدفوع سگ آلوده می‌گردند. عفونت کیست هیداتیک معمولاً از طریق مصرف سبزیجات آلوده به تخم انگل در انسان ‏ایجاد می‌شود. هدف از انجام این مطالعه تأکید بر اهمیت کیست هیداتیک به عنوان یک مشکل بهداشتی در استان‌های ‏خراسان می‌باشد.‏
مواد و روش ها: در این مقاله یک مورد کیست هیداتیک کبدی گزارش می‌شود. بیمار یک خانم 26 ساله است که با درد شکمی سمت راست ‏به پزشک مراجعه کرده بود و بعد از بستری شدن در بیمارستان نتایج سونوگرافی و سی تی اسکن وجود یک توده بزرگ ‏کیستیک در ناحیه لوب راست کبد و به نفع کیست هیداتیک را نشان داد. این کیست فضای وسیعی از لوب راست کبد را ‏اشغال کرده بود.‏
یافته ها: کیست مورد نظر به روش جراحی و با موفقیت خارج گردید و بیمار با سلامت کامل از بیمارستان مرخص گردید.‏
نتیجه گیری: مطالعه حاضر و مطالعات مشابه نشان می‌دهد که عفونت و آلودگی با اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه خراسان‌ها هنوز ‏شایع است که می‌بایست مورد توجه مسئولین امور بهداشتی و تصمیم گیرندگان در سطح برنامه‌های کلان در نظر گرفته ‏شوند.‏‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Liver Echinococcus Granulosus Massive Cyst: A Case Report

نویسندگان [English]

  • Ramin‎ Siabi 1
  • Seyyed Mehdi Saadati‎ 2
  • bagher moradi 3
1 ‎General Surgeon, Imam Khomeini Hospital, Faculty of Medical Sciences, Esfarayen,Iran.‎
2 Msc of Nursing, Imam Khomeini Hospital, of Medical Sciences, Esfarayen,Iran.‎
3 Assistant professor, Faculity Member , Faculty of Medical Sciences, Esfarayen,Iran.‎
چکیده [English]

Background and Aims: Hydatid cyst is an infectious disease from Echinococcus granolosus larva in which the parasite ‎can invade different tissues such as liver, spleen, lung, brain and kidney and any other sites. ‎The adult form of these worms lives in intestine of dog, fox, wolf and alike. The parasite eggs ‎can contaminate water, food, fruit and vegetables. Also Human can infected via eating parasite ‎eggs in the contaminated water, food, fruit and vegetables‏.‏‎ The aim of this case reportly study ‎was increasing awareness of all people toward the hydatid cyst as an important health problem.‎
Materials and Methods: This case study was performed on a massive hydatid cyst, reported in a 26 year-old woman. ‎She referred to the clinic by fever, nausea, anorexia, lethargy and abdominal pain at the right ‎side of the abdomen. CT scan and Sonography revealed that a vast space of liver had been ‎occupied by the massive hydatid cyst in the right lobe of liver‏. ‏This cyst was massive and had ‎occupied large space of right lobe of liver.‎
Results: Cyst was removed by a surgery and patient was released from hospital in stable and healthy ‎position‏.‏
Conclusion: Studies showed that hydatid cyst is an important health problem in Khorasan provinces and ‎necessitates special preventing programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydatid cyst
  • Echinococcus granolosus
  • Liver.‎