بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه طی سال های; 1395-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 کارشناس مدیریت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هاری یک بیماری حاد ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است، که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده و انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتلا می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه اجرا گردیده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه توصیفی- مقطعی می‌باشد. نمونه‌های پژوهش افراد دچار حیوان گزیدگی مراجعه کننده به واحد هاری شهرستان سربیشه در سال‌های 1390 تا 1394 بودند. داده‌های مربوطه از طریق فرم‌هایی موجود در مرکز بهداشت شهرستان جمع‌آوری شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شد و توسط آزمون‌های آماری تی‌تست و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل گردید.
یافته­ها: تعداد کل موارد حیوان گزیدگی 622 مورد بود، که تحت مداخله و درمان قرار گرفته‌اند. در این پژوهش،  میانگین سنی افراد 9/21 83/34 بود. طبق یافته‌ها بیشترین موارد حیوان گزیدگی در مناطق روستایی (7/81 درصد) بود، اکثر موارد حیوان گزیدگی توسط سگ‌ها (5/83 درصد) و در 5/84 درصد موارد حیوان مهاجم اهلی بوده است. بروز حیوان گزیدگی درفصل زمستان بطور معناداری بیشتر از سایر فصول بود (001/0= p).
نتیجه­گیری: با توجه به میزان نسبتاً بالای حیوان گزیدگی در این شهرستان لزوم آموزش و اقدامات پیشگیری‌کننده جهت جلوگیری از گزش حیوانات و هماهنگی بین بخشی برای از بین بردن حیوانات ولگرد بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic Study of Animal Bites in Sarbisheh County 2011-16

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sarbishgi Moghadam 1
  • Roghayeh Mehranpour 2
  • Reza Abdollahzadeh 1
1 MSc in Epidemiology, Research Center of Influential Social Factors on Health, Faculty of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
2 BSc in Management, Research Center of Influential Social Factors on Health, Faculty of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Rabies is one of the common diseases among humans and animals. It is one of acute viral diseases afflicting central neural system mostly prevalent among domestic and wild carnivores. Humans and other warm-blooded mammals are mostly afflicted by animal bite in random. The fatality rate of this disease is high and after emerging the clinical symptoms, whether in humans or animals, it is not treatable and death would be inevitable. The present study aimed at epidemiologic study of animal bites in Sarbisheh County.
Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study with study population bitten by animals during 2011-16 and referring to Rabies Unit of Sarbisheh County. Data related to animal bite were collected through forms designed in County’s Health Center and analyzed through SPSS (V. 16) and t-test and Chi-square tests.
Results: During 2011-16, 622 cases of animal bites were reported and got under intervention and treatment. The average age of bitten cases was 34.83    21.9 distributing as 35% females and 65% males. Most of the animal bites were reported from countryside (81.7%), from mad dogs (83.5%), and most of them were domestic animals (84.5%). Animal bites were most frequent in winter, and all of these differences were statistically significant.  
Conclusion: Considering the high rate of animal bites in Sarbisheh, it is recommended more training and preventive measures to be taken regarding animal bites and County wild animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • animal bite
  • rabies
  • Sarbisheh County