ویژگی های فردی و اجتماعی معتادان خودمعرف شهرستان بندر گز در طی سال‌های1391- ‏‏1393‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 ‏کارشناس روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 ‏کارشناس ارشد امار حیاتی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

5 ‏کارشناس ارشد جمعیت شناسی، فرمانداری شهرستان بندرگز، بندرگز، ایران

6 کارشناس ارشد سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد از مهم­ترین مشکلات موجود در جامعه می­باشد. این مطالعه جهت بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیکی و جمعیت شناختی  معتادان خودمعرف شهرستان بندرگز انجام شده است.
مواد و روش­ها: بررسی به صورت سرشماری و از طریق جمع آوری اطلاعات تمامی پرونده­های معتادان خود معرف مراجعه کننده به چهار مرکز ترک اعتیاد شهرستان بندرگز و استفاده از نرم افزار SPSS و تست­های آماری کای اسکوار و کراسکال والیس مربوط به سال­های 1391 لغایت 1393 انجام گرفته است.
یافته­ها: در این مطالعه280 نفر بررسی که 3/94 درصد آنها مرد و مابقی زن بودند. میانگین سنی افراد 48/12±20/42 سال، 8/61 درصد ساکن شهر و 1/82 درصد متأهل بوده اند. به ترتیب در 6/46 درصد و 1/37 درصد موارد سابقه­ی ابتلای برادر و پدر مشاهده شد. بیشترین علت گرایش به مواد در مجردها کنجکاوی و در متأهلین تفریح و سرگرمی بوده و بیشتر افراد دارای تحصیلات راهنمایی (3/35 درصد) و تریاک با 3/65 درصد بیشترین ماده مخدر مصرفی (بصورت منفرد یا ترکیبی) بوده است. همچنین روش مصرف غالب  تدخین (1/47 درصد) و اولین مکان مصرف در 6/38 درصد موارد مهمانی­های دوستانه بوده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داده است که اپیوم و مشتقات آن بیشترین ماده مصرفی در بین معتادان در بندرگز بوده است. همچنین به منظور پیشگیری از اعتیاد به این مواد، آموزش افراد جامعه و کاهش مواجهه افراد با این دسته از مواد توصیه می­گردد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Personal and Social Characteristics of Self-Introduced ‎Addicts in Bandar Gaz

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Derakhshanpour 1
  • Hajar Serayeloo 2
  • Navisa Sadat Seyyedghasemi ‎ 3
  • Mohammad Reza Zare‎ 4
  • Zahra Rezaie ‎ 5
  • Yaghoub Shayeste ‎ 6
چکیده [English]

Background and Aims: Addiction is one of the most important problems in the community. This study was carried out to determine the epidemiological and demographical  characteristics of  self- Introduced Addicts in  Bandar Gaz .
Materials and Method: This study was performed on the medical records of280self- Introduced Addicts arrivedat four Bandar Gaz Addiction Abandonment Centers in 2012 – 2015. The data analyzed by spss software 16 using chi-square &Kruskal Wallis  tests.
Results: In this study 280 cases were examined 94.3% of whom were male. The average age of the subjects was 42.20±12.48 years. There were 61.8% urban dewelers and 82.1% were married. In most cases, they had the history of addiction in their first class family members(46.4% brother , 37.1% father). The main reason of addiction in unmarried and married caseswas the curiosity and entertainment, respectively. The most frequency of educational degree wassecondary level degree (35.3%).65.3% of them were using the opium as the main substance (single or blend) and the common ways of consumption were  fumigation (47.1%) .
Conclusion: The results of the studyrevealed a high frequency of using opium and opium derivatives in Bandar gaz, Iran. To prevent such addictions, the educating and reducing the people’s exposure to the opium in the community are recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-introduced
  • BandarGaz
  • Addict