ارزیابی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر زاهدان در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکزتحقیقات ارتقاء سلامت،دانشگاهعلومپزشکیزاهدان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 نویسنده مسئول،دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

مقدمه: مدرسه به عنوان مکانی مطمئن در پرورش دانش‌آموزان نقش مهمی را ایفا می‌کند در صورتی که اصول بهداشت در مدارس رعایت نشود دانش‌آموزان ممکن است به انواع بیماری­های مختلف مبتلا شوند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر زاهدان در سال 93 انجام  شد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 220 مدرسه در شهر زاهدان به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. جهت جمع‌آوری اطلاعات از فرم ارزیابی وضعیت بهداشت محیط مدارس با توجه به آیین‌نامه بهداشت محیط مدارس وزارت بهداشت استفاده شد فرم‌­ها توسط کارشناسان آموزش دیده تکمیل و پس از وارد کردن در نرم‌افزار SPSS، با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی کای دو در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: حداقل مساحت مورد نیاز به ازای هر دانش‌آموز در 32 درصد مدارس مشاهده شده است. سرانه فضای سبز مورد نیاز به ازای هر دانش آموز 5/0 مترمربع است که در هیچ کدام از مدارس رعایت نشده است. 5/62 درصد از مدارس آب‌آشامیدنی سالم داشته‌اند. تنها 27 درصد از مدارس به ازای هر 40 دانش‌آموز یک توالت داشته‌اند. 75 درصد مدارس روش دفع فاضلاب بهداشتی بوده است 70 درصد مدارس دارای زباله‌دان بهداشتی بوده و در 5/35 درصد مدارس فاصله زمانی تخلیه و شستشوی زباله‌دان رعایت می‌شد. در مورد ایمنی نیز بیش­ترین مشکلات مربوط به راه‌پله اضطراری و وسایل اطفاء حریق بود.

نتیجه گیری: بر‌اساس نتایج این پژوهش، بیش­تر مدارس مورد مطالعه از نظر وضعیت بهداشت محیط براساس آیین‌نامه بهداشت محیط مدارس دارای وضعیت بهداشتی نامطلوب بودند که باید از سوی مسئولین ذیربط مورد توجه قرار گیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Environmental Health and Safety Condition of Zahedan Schools in 2014

نویسندگان [English]

  • Davoud Balarak 1
  • Mona Shahabi 2
  • Mohaddeseh Dashtizadeh 3
1 Faculty Member, Department of Environmental Health Engineering, Health Promotion Research Center, University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2 Faculty Member, Department of Environmental Health Engineering, Health Promotion Research Center, University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 BSc Student of Environmental Health engineering, Member of Student Research Committee, University of Medical Sciences , Zahedan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims:Schools, as a reliable places play an important role in educating students. If health principles are ignored in schools, students will be likely to suffer from different kinds of health problems. Thus, according to the importance of the matter, this study aimed to determine the hygienic and safety status of Zahedan schools in 2014.
Materials and Methods: In this descriptive and cross-sectional study a Survey on census methods  was used at 220 schools under the investigation. For data collection, the schools environmental health assessment form, which was based on the environmental health regulation of the Ministry of Health, was used. The forms were filled out by trained experts. Finally, the achieved data was statistically analyzed using SPSS software applying the chi-square statistical test at the significant level of 0.05
Results:  the least required area per student had been observed In 32% of schools.The required green area per capita is 0.5 m2 whereas this requirement had been satisfied in none of these schools. 62.5% of schools had access to healthy potable water. In 27% of schools only one toilet was provided for 40 students. In 75% of schools sewage disposal system was hygienic. 70% of schools had hygienic dust bin. 35.5% of schools followed the standard time lag between the emptying and washing the dust bins. considering the safety issue, most  of the problems were related to the emergency staircase and the fire extinguisher equipments.
Conclusion:Based on the findings of this study, most of the schools had a relatively undesirable  hygienic status regarding the environmental health regulation and it requires more attention of the authorities in charge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Health
  • schools
  • Safety