شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در یک شرکت فوم‌سازی به روش ویلیام فاین، 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2 نویسنده مسئول،کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: کار در صنعت فوم سازی به دلیل اینکه همراه با انواع حوادث و خطرات شغلی همراه است، مطالعه کنونی با هدف شناسایی مخاطرات احتمالی، تخمین میزان خطر، کنترل و کاهش سطح خطر و در راستای حفظ سلامت پرسنل، تجهیزات و سرمایه به انجام رسید. 
مواد و روش­ها: این پژوهش به روش توصیفی در سال 1391 و در یک شرکت فوم سازی در استان قزوین انجام شد. و به منظور ارزیابی خطر از روش ویلیام فاین استفاده شد. ابتدا با توجه به بازدیدهای میدانی، ریسک­های موجود در کارخانه شناسایی گردید و رتبه بندی شدت اثر، احتمال وقوع خطر و میزان تماس هر یک از فعالیت­ها و جنبه­های آن مطابق با جداول مربوطه روش مزبور استخراج گردید.
یافته­ها: فعالیت­های سالن اینتگرال تولید و سالن ویسکو تولید دارای بالاترین سطح خطر، واحد مواد سازی و سالن مونتاژ دارای میزان خطر متوسط و واحد­های انبار و محوطه کارخانه دارای کم­ترین میزان خطر کم بودند. بیش­ترین خطرات شناسایی شده در ارزیابی شامل: آلودگی هوا، وضعیت بدنی نامناسب در حین فعالیت و سروصدا بود.
نتیجه گیری: طبق نتایج ارزیابی ریسک عمده خطراتی که در شرکت پلی اورتان کارگران را تهدید می­کند دارای ریسک بالایی می­باشد. لذا انجام اقدامات برنامه­های کنترلی و بهسازی بهداشت حرفه­ای و ایمنی نه تنها سبب بهبود شرایط کاری و کیفیت زندگی افراد بلکه سبب صرفه جویی در هزینه­های مختلف می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupational Hazard Identification and Assessment in a Foam Company Applying William Fine Method, 2012

نویسندگان [English]

  • Bahram Kouhnavard 1
  • Mohammad Reza Najimi 1
  • Mehdi Aghanasab 2
  • Somaye Bolghan Abadi 2
1 Msc of Occupational Health Engineering, School of Health, Shahid Sadoughy University of Medical Sciences, Yazd
2 Msc of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background and Aims: Working in the foam industry associated withaccidents and occupational hazards. The current study aimed to identify, estimate and control or reduce therisk level in this industry to protect and secure the personnels, equipments and resources.
Materials and Methods: This descriptive study was accomplished in a foam company in Qazvinin 2012. Itintended to assess the risksusing William Fine method. Field surveys were done to identify and rank the risksconsidering the features like factory severity, probability and risk exposure of each activity.Subsequently, the William Fine method the method was applied and accordingly the tables were extracted.
Results: Activities in Integral production and production Visco halls have the highest risk level. Material production and assembly unitstook  a medium risk level and lowest risks goes tostorage area. After risk assessment, air pollution, poor physical condition during the activity and noise, were identified as the highest risks and hazards
Conclusion: Risk assessment in a Foam Company in Qazvinrevealed that workers were exposed to highly occupational risks. Therefore, taking measures to improve occupational health and safety control programs not only improves working conditions and thelifequality of the individuals,but also saves money and reducedifferentexpenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk assessment
  • William Finemethod
  • polyurethanefirm