بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهر گنبد کاووس و مقایسه آن با استانداردها در سال 1392

نویسنده

چکیده

مقدمه: دستیابی به آب آشامیدنی سالم و کافی از اهداف مهم و ملی کشورهاست. عدم کنترل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی یکی از نگرانی‌های اصلی جوامع است. هدف از این تحقیق، تعیین کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهرستان گنبد کاووس می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی- مقطعی می‌باشد که تعداد 192 نمونه برای آزمایش شیمیایی و میکروبی از شبکه‌های توزیع آب شرب تحت مطالعه برداشت شد. پارامترهای شیمیایی و فیزیکی شامل هدایت الکتریکی، مواد جامد محلول، نیترات، کدورت، سختی، قلیائیت، فلوراید و کلر باقیمانده مورد پایش قرار گرفت. نتایج مطالعه به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش گردید.
یافته‌ها: میانگین کلر باقیمانده، نیترات، سختی، فلوراید بر حسب میلی‌گرم در لیتر در آب شرب به ترتیب برابر با 21/0±17/0، 67/0±55/1، 142±276، 18/0±205/0 بود. میانگین غلظت هدایت الکتریکی و مواد جامد محلول به ترتیب برابر با 315±766 میکرو زیمنس بر سانتی‌متر و 123±660 میلی‌گرم در لیتر بدست آمد. نتایج نشان می دهد که اختلاف آماری معنی‌داری بین مقادیر این پارامترها با مقادیر استاندارد ملی وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که میزان کلر باقیمانده و فلوراید در تمام نمونه‌ها تقریبا کمتر از مقدار استاندارد تعیین شده در کشور می‌باشد. بنابراین برای تطابق میران فلوراید و کلر باقیمانده منابع با استانداردها فلورزنی و کلرزنی منابع ضروری می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survay of physicals and chemicals quality of drinking water in GonbadKavous city and Comparison with standards in 2012-2013

نویسنده [English]

  • Davoud Balarak
چکیده [English]

Introduction:Nowadays Access to safe and adequate drinking water has been an important national goal in different countries. The lack of control water quality chemicals and physicals is of concern to health authorities in societies. The purpose of this research was to determine the microbial and chemical quality of drinking water in GonbadKavous.
Methods & materials: This descriptive and periodical research was conducted in 1392. A hundred and ninety two samples for testing chemicals and physicals of drinking water were taken. Parameters of chemical and physical, including EC, TDS, Turbidity, Hardness, nitrate, Alkality, Fluoride and remaining chlorine were monitored. Results were reported as mean and standard deviation.
Results:The average residual chlorine, nitrate, Hardness, Fluoride were, 0.17 0.21, 1.55±0.67, 276.5±142, 0.205±0.18 mg/L in a samples of water respectively. An average concentration of EC, TDS was 766±315 µS/cm and 660±123 mg/L respectively. Statistical analysis doesn't show a meaningful difference between the parameters with standard parameters.
Conclusion: The residual chlorine and Fluoride level in all water samples was less than the recommended limits of the standard of Iran. Therefore, the adjusting of fluoride and residual chlorine concentration with standards in the water supply is required by fluoridation and chlorination in water treatment plant or dietary needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical parameters
  • Chemical parameters
  • Drinking Water