ارزیابی اضطراب و برخی شاخص های فیزیولوژیک در بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بررسی‌های تهاجمی از جمله آنژیوگرافی استرس و اضطراب را برای بیماران به همراه دارد. اضطراب بر روی واکنش‌های فیزیولوژیک مددجو تاثیر گذاشته و مددجو را در اتاق آنژیوگرافی در معرض خطر قرار می ‌دهد. هدف از این تحقیق بررسی اضطراب آشکار و پنهان و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی است که بر روی 62 مددجوی بستری، جهت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل سه فرم جمع آوری اطلاعات دموگرافیک ، پرسش نامه استاندارد اشپیل برگر و چک لیست ثبت شاخص‌های فیزیولوژیک بود.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 8.9± 57.064 بود 40.32 درصد (25 نفر) از شرکت کنندگان زن و 59.67 درصد(37 نفر) مرد بودند. میانگین اضطرب آشکار 6.21±53.25 و میانگین اضطراب پنهان 6.43±49.87 بود. میانگین شاخص های فیزیولوژیک یک ساعت قبل از آنژیوگرافی نسبت به صبح روز آنژیوگرافی افزایش یافته بود ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: بالا بودن اضطراب در این بیماران لزوم توجه بیشتر کادر پرستاری و پزشکی به کاهش اضطراب و استفاده از مداخلات مناسب به منظور کاهش این مشکلات را نمایان می سازد و این زمانی امکان پذیر است که عوامل ایجاد کننده اضطراب مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of state and trait anxiety and some of physiological values in patients undergoing coronary angiography

نویسندگان [English]

  • , Mhammad Hasan Rakhshani
  • Moosa ALReza Tadayonfar
  • Samira foji
چکیده [English]

Introduction: Invasive procedures such as angiography will cause stress and anxiety for patients. Anxiety will affect the patients and their physiological reactions in angiography room. Evaluation of state and trait anxiety and some of physiological values in patients undergoing coronary angiography is the aim of present study.
Methods& materials: Sixty two patients who were admitted in angiography unit of Vasei Hospital enrolled this descriptive study. Patient’s data was gathered by 3 questionnaires, including: (1) demographic; (2) Eshpil Berger standard questionnaire; (3) physiological value’s check list.
Results: The mean age of participants was 9/8 ± 064/57 and most of them were male (37 participants 59/67%). Mean of state and trait anxiety 21/6±25/53 were and 43/6±87/49 respectively. The mean of physiological values were elevated a hour prior to angiography than the angiography day. However this level was not significant.
Conclusion: Higher anxiety rates in these patients demonstrate the need of stress reduction for patients. By determining anxiety factors, physicians and nurses should perform appropriate intervention in order to reduce this tension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronary artery angiography
  • state anxiety
  • trait anxiety