سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اضطراب یک احساس هیجان آمیز عمومی و مبهم از دلواپسی است و درصورت تداوم با مشکلات روانی دیگر همراه می‌گردد. پرستاران از جمله کسانی هستند که همیشه در معرض آسیب‌های ناشی از اضطراب قرار دارند. این پژوهش با هدف بررسی سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: طرح این پژوهش، توصیفی مقطعی است که در آن سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1393 بررسی شده است. تعداد137نفر ازمردان و زنان پرستار به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر بود که توسط واحدهای پژوهش تکمیل شدند.
یافته‌ها: 51.82 درصد از افراد مورد پژوهش دارای اضطراب آشکار متوسط و 49.63 درصد اضطراب پنهان خفیف می‌باشند. نتایج تحلیل واریانس، تفاوت آماری معنی داری بین سطح اضطراب آشکار و پنهان در دو بیمارستان نشان نداد. از طرفی در این پژوهش ارتباط معنی داری بین اضطراب و داشتن شغل دوم دیده نشد.
نتیجه گیری: درجات نسبتا بالای اضطراب در پرستاران هشدار دهنده می‌باشد. با توجه به اطلاعات به دست آمده از این تحقیق به نظر می‌رسد برنامه ریزان حوزه بهداشت و درمان باید توجه بیشتری به این قشر جامعه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Anxiety Level of Nurses

نویسندگان [English]

  • , Mahdieh Darrudi
  • Reza Bordbar
  • Mohammad Siavoshi
چکیده [English]

Introduction: Anxiety is a general feeling of excitement and vague worriness.. If this feeling continues, it will be accompanied by other mental problems. Nurses are one of those who are are always facing anxiety induced damages.This study aims to assess the anxiety of nurses in Neyshabour University of medical science’s hospitals.
Materials and Methods: This descriptive study had evaluated the anxiety level of nurses in Neyshabour University of medical science hospitals in 2014. Total number of 137 male and female nurses was selected for present study by stratified random sampling. Filled Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory (STAI) questionnaires were collected by research units.
Results: Moderate trait state anxiety and mild trait anxiety was seen in 51.82 and 49.63 percent of nurses respectively. 51.82 percent of the subjects had moderate state anxiety, and 49/63 percent had mild trait anxiety. There wasn’t any significant difference between state and trait anxiety in two hospitals (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • State anxiety٫ Trait anxiety٫ Nurse