بررسی میزان عزّت نفس دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های جمعیّت شناختی درنیم سال تحصیلی دوم 85 – 1384

نویسندگان

چکیده

مقدّمه: کوشش و تلاش پی گیر آدمی برای شناخت خویش به عنوان یک نیاز اساسی و بنیادی امری مستمر بوده است. بررسی اسناد تاریخی به این نکته گواهی می دهد . در این میان شناسایی ارزش ها ، نیازها ، اهداف انسانی و از همه مهمتر عزّت نفس و نیاز آدمی به آن از اهمیّت ویژه-ای برخوردار است. اگر فرد دچار فاصله بین آن چه که می باشد (خود ادراک شده) با آن چه که می‌خواهد باشد (خود آرمانی) شود، وی دچار عزّت نفس پایین می گردد، که باید با توجّه به شناخت تک تک این موارد، در برطرف کردن آنها همت گماشت . در غیر این صورت احتمال ابتلا به اختلالاتی همچون افسردگی، بی حالی، پوچی، اضطراب، ترس و ... بسیار زیاد است. این مطالعه با هدف تعیین میزان عزّت نفس در دانشجویان انجام شده است.
روش پژوهش: در این مطالعه مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی 316 نمونه انتخاب و با استفاده از تست استاندارد عزّت نفس آیزنگ مورد سنجش قرار گرفتند و اطلاعات حاصل به وسیله نرم افزار spss و با بهره گیری از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون ،Mann-Whitney ،T – test و kruskal-Wallis مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .
یافته ها: دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه باکسب متوسّط نمره 20.44 با انحراف میانگین 5.6 و نمره میانه 21.25 از عزّت نفس متوسّطی برخوردار می‌باشند . بین نمره عزّت نفس با رشته تحصیلی ، ترم تحصیلی ، وضعیّت تأهّل، محلّ سکونت ، دوره تحصیلی و میانگین نمرات رابطه معناداری مشاهده نشد، ولی بین نمره عزّت نفس با جنسیت(0.004= p ) و سن ( 0.038=P ) رابطه معناداری مشاهده شد. 
بحث و نتیجه گیری: دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه از عزّت نفس متوسّطی برخوردار می باشند که مسئولین باید، بیش از پیش به مسایل روان شناختی دانشجویان اهمیّت دهند و با برگزاری کارگاه‌های ارتقای عزّت نفس در این امر مهم بکوشند، هم چنین برخی مطالعه های انجام شده پیشین تأییدی بر نتایج این مطالعه و برخی نتایج این مطالعه را رد می کند. دراین جا نیاز به مطالعه های بیشتر با زمینه تخصصی پیرامون هر عامل جمعیّت شناختی، احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An study of the self-esteem and its relationship with some social factors in university students in Medical University at Sabzevar during 1384-85

نویسندگان [English]

  • Mahdi Navayi
  • Mostafa Jalambadani
  • mohsen Kooshan
  • mohammad hasan rakhshani
چکیده [English]

Background and Purpose:
A cursory look at the available literature shows that man has continuously been attempting to know himself. To do so, an understanding of the values, aims and most importantly self-esteem have played an important role to help one know himself . If there is a big difference between what one wants to be and what one really is, one will suffer low self-esteem. To increase self-esteem, we need to identify every relevant factor having some sort of influence on self-esteem . Otherwise, one will face such disorders as depression , fear, and anxiety. This study aimed at measuring the level of self-esteem in university students and its possible relationship with academic achievement.

Method:
In this descriptive study, the Aizeng Test of self-esteem was administered to a stratified sample of 316 university students. A Pacearson correlation analysis, a t-test and kruskal-wallis test were run on the obtained data.

Results:
The sample showed a mean score of 20.44 and a median of 21.25 and a standard deviation of 2.44 on self-esteem Test.
no significant relationship was not found between the students’ level of self-esteem and their majors , year of study, marital status, place of birth and their GPA. However a significant relationship was observed between the students’ sex and age from one hand and their self-esteem from the other hand.
The participant in this study enjoyed a moderate measure of self-esteem. It seems logical for authorities in universities to pay more attention to psychological factors which play significant roles in students’ academic achievement. Moreover, it is essential to hold some workshops to boost the students’ self-esteem. The previous done research studies confirm the findings of the present study

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • esteem
  • University students
  • Social fac