بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال 1386

نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: بهداشت به دانش پیشگیری از بیماری ها، افزایش طول عمر و افزایش سطح سلامتی در انسان اطلاق می شود و در شاخه ای مهم از بهداشت، بهداشت محیط را علم و هنر ایجاد شهر و شهروند سالم تعریف می کند. از آن‌جایی که مسجد در فرهنگ اسلامی پایگاه قداست، پاکی و سنگر دفاع از حریم مقدس اسلامی می باشد، چنین سنگری باید نمونه ای از به کارگیری عملی آموزش های اسلامی باشد. در روایات اسلامی نیز به بهداشت مساجد تاکید فراوان شده است، لذا این پژوهش به بررسی وضعیّت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار پرداخته است .
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی است، و جامعه پژوهش کلیه ی مساجد شهر سبزوار(در سال86) می باشد. ابزار گرد آوری اطلا عات پرسش نامه هایی بر اساس بحث کیفی تنظیم شده اند که حاوی 44سوال در مورد بهداشت فردی ، ساختمانی و وسایل و لوازم ابزار کار بوده است که توسط مشاهده و مصاحبه تکمیل گردید . تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه توسط نرم افزار spss انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهشی نشان داد که 43.28% مساجد از نظر وضعیت ساختمانی و 69.15 % از نظر وسایل و لوازم کار و 9.6% از نظر بهداشت فردی دارای شرایط مطلوب می باشند همچنین 19.8% مساجد از نظر استفاده از چادر به طور مشترک برای نمازگزاران وضعیت نامطلوبی را دارا هستند که 31.8% این وضعیت نامطلوب در مساجد واقع در منطقه ی شماره ی یک (منطقه جنوب شهر) بود.
نتیجه گیری: به طور کلی در مجموع مساجد شهر سبزوار از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار می باشند، امّا از لحاظ بهداشت فردی خادمین در شرایط نامطلوبی قرار دارند. مساجد واقع در جنوب شهر نیز شرایط نامطلوب تری نسبت به سایر مناطق داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the hygiene of mosques at Sabzevar in 1386

نویسندگان [English]

  • Samaneh Hashemi
  • Fatemeh Dareini
  • Ramezan Ali Khamirchi
  • Arash Akaberi
چکیده [English]

Objectives:
Hygiene is defined as the science that prevents diseases, increases life span and improves public health in human societies. One important branch of this science is environmental hygiene which deals with developing healthy citizens and cities. Mosques as a holy center defending the holy religion of Islam should be a good example made based on Islamic teachings which emphasize sanitation and hygiene. Hence, this study aims at studying the hygiene and sanitation of the mosques in Sabzevar. Method:
The statistical population of this descriptive study consisted of all the mosques in Sabzevar. To gather the needed data, the researchers developed a 44-item questionnaire getting information on personal building and instrument hygiene in these mosques. The questionnaires were completed through observation and interview techniques. The obtained data were analyzed using SPSS. Findings:
The findings of this study showed that %43.28 of mosques enjoyed suitable level of building ( construction) hygiene, %69.15 of them enjoyed good instrument hygiene, and only 9.6 percent showed suitable level of personal hygiene. Moreover, It was revealed that %19.8 of these mosques suffered bad hygiene status because of using shared ( common ) tents for men and women, %31.8 of which were located in the southern parts of the town. Conclusion:
On the whole, it seems that the mosques in Sabzevar enjoy a suitable hygiene status. However, Khademin ( people giving services to people in mosques) do not enjoy a good personal hygiene, specially in mosques located in the southern parts of Sabzevar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment hygiene
  • mosques