بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد در سال 1386

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تحقق سلامتی منوط به توجه و برنامه ریزی در تمامی مؤلفه های اثرگذار بر آن است. سلامت دهان و دندان یکی از یازده شعار مهم قرن بیست و یکم شناخته شده و قبلاً نیز یکی از اجزای PHC محسوب می شد. DMFT شاخصی ساده، سریع و قابل اعتماد در تعیین سلامت دهان و دندان می باشد. پایه سوم ابتدایی از لحاظ رشد دندانی ما بین Decidous و Permanent قرار دارد و در این دوره دندانهای مخلوط مشاهده می شود که امکان dmft را نیز مقدور می سازد. این پژوهش به منظور تعیین وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان با استفاده از شاخص DMFT در شهر گناباد انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی بوده و جامعه مورد پژوهش دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد می باشد که به روش سرشماری کلیه دانش آموزان این مقطع (529 نفر) مورد معاینه و مصاحبه زیر نظر دندانپزشک قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل چک لیست اندکس DMFT، پرسشنامه، آینه یکبار مصرف و سوند مخصوص بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به کمک آزمون T، ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از نظر جنسیت51.2% جامعه مورد پژوهش پسر و 49.8% دختر بودند. 77.3% از مسواک و فقط8.32% از نخ دندان استفاده می کردند. dmft دانش آموزان مورد پژوهش 1.11± 3.86 و DMFT 0.22± 1.04بدست آمد که اختلاف معنی داری را در دو جنس نشان نداد. درصد کودکان عاری از پوسیدگی دندان در این بررسی 8.3% بود. آنالیز واریانس یک طرفه رابطه معنی داری را بین تعداد دفعات مسواک زدن با شاخص مربوطه نشان داد. همچنین تحصیلات والدین و بعد خانوار با DMFT ارتباط معنی داری داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گناباد از الگوی کشوری تبعیت کرده و نسبتاً مطلوب است و CF نیز با شاخص کشوری اختلاف معنی داری ندارد ولی از نظر اهداف WHO در حد متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Oral-Dental Health in Primary School Grade Three Students in Gonabad, Iran, 2007

نویسندگان [English]

  • Mohammadpoor
  • Noor
  • Hosseini
  • Mohebi
  • Matlabi
  • Ramezani
چکیده [English]

Background and Purpose: Health fulfillment depends on planning and attention to all factors influencing it. Oral dental health is one of the 11 slogans of 21st century, and one of the earlier PHC components. Also, DMFT is a simple, fast and reliable index in determining oral-dental health. Grade 3 of primary school is the bridging period between deciduous and permanent dental growth, characterized with mixed teeth making DMFT possible. Therefore, this study was conducted to determine the oral-dental health status of students using DMFT index in Gonabad, Iran. Material and methods: In this descriptive cross-sectional study, all grade 3 students of primary schools (529 students) were examined and interviewed for oral-dental health status under the supervision of a dentist. The study instruments were a checklist of DMFT index, a questionnaire, disposable mirror, and a special catather. Data were analyzed in SPSS with t-test, correlation coefficient and ANOVA. Results: 51.2% of the sample were male and 49.8% female. Also, 77.3% used tooth-brush and only 8.32% applied dental floss. Student dmft in research was 3.86±1.11, and DMFT was 1.04±.22, that showed no significant differences across gender. Students with no caries were 8.3%. One-way ANOVA showed a significant relationship between brushing frequencies and the index. Also, household and parental education indicated a significant relationship with DMFT. Conclusion: The results showed that oral-dental health status of grad 3 students of Gonabad primary school follow the nationwide pattern, and seems fairly optimal; also, CF has no significant difference with the national index but ranks average in relation with WHO goals. Scheduled efforts for KAP improvement, resource allocation, also revision in the administration, cost-effectiveness of some measures such as fluoride therapy, etc seem necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral
  • dental health; Students; DMFT index; CF index