ویژگی فاضلاب بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار

چکیده

مقدمه: کمیت و کیفیت فاضلاب بیمارستانی در صورت عدم تصفیه سبب شیوع بیماری های عفونی و آلودگی محیط
زیست می گردد. بنابراین در این مطالعه، ویژگی های کمی و کیفی فاضلاب بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار و ارائه روش
تصفیه مناسب برای آن مورد بررسی قرار گرفته است .
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی کمیت و کیفیت فاضلاب خام بیمارستان مبینی مورد بررسی قرار گرفت. میزان
مصرف آب با استفاده از برگه های آب بها و سرانه تولید فاضلاب از طریق تعیین ضریب تبدیل آب به فاضلاب به دست آمد
،12 نمونه از فاضلاب خام جمع آوری و جهت اندازه گیری پارامترهای bod,cod,tss  و ph با روش های استاندارد به آزمایشگاه ارسال و مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین میزان مصرف آب و تولید فاضلاب به ازای هر تخت در مرکز مورد مطالعه به ترتیب 569 و 512 لیتر در روز و ضریب تبدیل اب به فاضلاب 0.9 برآورد شد.میانگین میزانTSS ،COD ،BOD5 ،pH  در فاضلاب خام بیمارستان مورد بررسی به ترتیب 8.2، 240، 640، 291 میلی گرم بر لیتر و محتمل ترین تعداد کلیفرم کل در 100 میلی لیتر بیشتر از 1100 عدد بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایشات استفاده از یک سیستم تصفیه بیولوژیکی مانند RBC
مناسب بوده  و بعد از آن زلال ساز و سپس به دلیل بالا بودن میزانCOD از یک روش شیمیایی بایستی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of sewage of Mobini Hospital, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital sewage, if not purified, can result in the spread of infectious diseases
and environmental pollution. This study aims to evaluate the qualitative and quantitative
characteristics of Sabzevar city Mobini Hospital sewage and to provide appropriate treatment
plans for this kind of sewage.
Materials and methods: The quality and quantity of crude sewage of Mobini Hospital was
evaluated in this cross-sectional study. Water consumption data was collected from water
bills. Per capita sewage production was calculated through identifying the waste production
ratio from consumed water. Twelve samples were collected and analyzed for biochemical
oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD), sewage sludge treatment (SST),
total coliform (TC), and PH.
Results: Average water consumption and waste production per hospital bed were 569 and
512 liters per day and the waste production ratio was 0.9. Mean pH, BOD5, COD, and SST
were 8.2, 240 mg/L, 640 mg/L, and 291 mg/L, respectively. The coliform most probable
number was more than 1100 in 100 ml.
Conclusion: According to the findings of this study, a biological treatment method, such as
rotating biological contactor (RBC), should be used for hospital sewage, followed by
clarification and a chemical treatment due to the high level of COD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sewage quality
  • Sewage quantity
  • Hospital
  • Sewage treatment