بررسی میزان آستانه شنوایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نویسندگان

چکیده

مقدمه: شنوایی یکی از حیاتی ترین توانای های حسی انسان است. بدون آن بسیاری ازتوانایی های انسان تحت الشعاع قرار می
گیرد و باعث نوعی عقب ماندگی و ناتوانی ذهنی و عقلی می شود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی می باشد، به صورت نمونه گیری چند مرحلهای انجام شده است . نمونه
گیری درهمه ی رشته های تحصیلی وتمام ورودی های آنها با استفاده ازدستگاه اودیومتری به همراه پرسش نامه انجام شده است.  یافته ها: گوش راست، 15 درصد از نمونه هادر فرکانس 1000
هرتز دچار عفونت های پایدار و یا عود کننده گوش میانی که همراه با ترشحات گوش باشد و بیش از سه ماه به طول بیانجامد، شده اند که نتایج حاصل از آزمون کای دو نیز نشان میدهد عفونت رابطه ی  معنی داری با میزان بروز افت شنوایی دارد ( p=0.006)نتیجه گیری: این پژوهش کاهش شنوایی 2.65 درصدی را نشان می دهد که اغلب یه دلیل استفاده از غذاهای پرچرب در رژیم غذایی و عفونت گوش اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Auditory Threshold in Students of Sabzevar University of medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Sharifi
  • Nameni
  • Layegh
  • Heydarpoor
  • Fallahi
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and purpose: Hearing is one of the most vital sensory powers of human
beings. Without hearing, most other capabilities are affected, and may cause some
retardation, both mental and intellectual.
Methods and materials: This descriptive analytical study was conducted by multi-stage
sampling. The sampling involved all majors and all semesters using an audiometer as well
as a questionnaire. Results: The right ear had consistent or recurrent infection of the middle ear with
secretions for more than three months (in 15% of the participants with a frequency of 1000
Hz). The results of chi-square also indicated that infection is significantly related to hearing
loss (p=0.006). Conclusion: this research showed a 2.65% hearing loss, which occurred mostly due to
high-fat diet and ear infections

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditory Threshold; Students; Conversation Frequency