بررسی الگو و شدت دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391

نویسندگان

چکیده

مقدمه: دیسمنوره شایع ترین اختلال تجربه شونده در زمینه‌ی بیماری‌های زنان به خصوص در میان دختران جوان به شمار می آید و با توجه به اثرات آن بر فعالیت‌های روزانه و اقتصادی و اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش تعیین توزیع شدت دیسمنوره و بررسی الگوی دیسمنوره بین دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار درسال 1391می‌باشد.
موارد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر ساکن در کل خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول آماری به تعداد 99 نفر انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته که پایایی و روایی آن تأیید شد جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای دو و تحلیل واریانس پارامتری یا نان پارامتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بیشتر شرکت‌کنندگان از دیسمنوره درجه دو (حدود 35%) و بعد از آن درجه یک (حدود 31%) رنج می‌بردند. بین دیسمنوره و سرگیجه به هنگام قاعدگی رابطه معناداری دیده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت دیسمنوره و شیوع بالای قاعدگی دردناک که باعث ایجاد مشکل در فعالیتهای روزمره، شغلی و اجتماعی فرد می شود شناسایی افراد مبتلا جهت ارائه آموزش و بهبود ارائه خدمات جهت تسکین درد و کاهش عوارض آنها و بهبود کیفیت زندگی در دانشجویان دختر و مادران آینده کشور به عنوان قشری آینده ساز ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Dysmenorrhea Pattern in college Students living in Sabzevar University of Medical Sciences Dormitories in 2012

نویسندگان [English]

  • Samaneh Sharifan
  • Masumeh Esmail Zade
  • mohammad ali Yaghoubi
  • Mohaddeseh Mohsenpour
  • mohammad hasan rakhshani
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea, especially in younger females, is the most common self-experienced disorder of women’s health and is worthy of consideration due to its effects on daily activities and socioeconomic conditions. This study aimed to determine the distribution of dysmenorrhea intensity and to evaluate the pattern of dysmenorrhea among students residing in Sabzevar University of Medical Sciences dormitories in 2012.
Materials and methods: The study population of this cross-sectional research was all the students living in any of the medical university dormitories, from which 99 persons were selected by simple random sampling. All the required data were gathered by a researcher-made, reliable, and valid questionnaire. Data were analyzed by SPSS 19 software using descriptive statistics and chi-squared test and parametric or non-parametric analysis of variance. Results: Most of the participants suffered from grade 2 (35%) or grade 1 of dysmenorrhea. There was a significant relationship between dysmenorrhea and dizziness (p<0.05). Conclusion: In view of the high prevalence of dysmenorrhea and its adverse effects on daily activities, career, and social life, it seems necessary to identify affected female students in order to provide them with education, pain relief, and improvement of the quality of life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysmenorrhea
  • Pattern
  • Intensity
  • Pain