بررسی روند شیوع نوزادان با وزن کم موقع تولد و همبستگی آن با علل عمده مرگ و میر دوره نوزادی طی سال های 87-90 در شهرستان فریمان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: وزن هنگام تولد از معیارهای سنجش وضعیت بهداشتی جوامع میباشد، بهطوریکه وزن کم هنگام تولد یکی از جدّی
ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب شده و از عوامل مهم مرگ و میر وعوارض دوران نوزادی است. مطالعات نشان میدهد،
35 درصد از نوزادان کم وزن، نارس میباشند. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع تولد کم وزن طی دوره چهار - بیش از 05
ساله و دلایل مرگ و میر نوزادان و ارزیابی اثربخشی مداخلات صورت گرفته در شهرستان فریمان میباشد.
موارد و روشها: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از دادههای آماری مربوط به تولّد و مرگ نوزادان انجام
28 در شهرستان فریمان میباشد که شامل 8873 تولد - گرفته و جامعه بررسی شده کلیه نوزادان متولّد و فوت شده طی سالهای 35
و 25 مورد مرگ و میر دوره نوزادی بوده و از طریق زیج حیاتی و نرم افزار آماری جمع آوری شدهاند. دادهها با استفاده از آزمون
کای دو و جداول توزیع فراوانی، نمودارها و شاخصهای مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: شیوع کلّی LBW در دوره چهار ساله مورد بررسی 7.2 درصد بوده که این میزان نسبت به مطالعات شیوع در اکثر
شهرهای کشور از وضعیت مطلوبتری نسبت به میانگین کشوری برخوردار می باشد، اما با این حال روند آن در طی سالهای
مورد مطالعه رو به افزایش بوده است، بطوریکه از 0.22 درصد در سال 28 به 7.40 درصد در پایان سال 35 رسیده است. همچنین با
وجود افزایش پسرزایی در طی دوره چهارساله مطالعه با 05.4 درصد نسبت به دختر زایی با 43.7 درصد، لیکن شیوع LBW در
جنس دختر ) 7.08 درصد(، بیش از نوزادان پسر با ) 0.08 درصد( می باشد. شایعترین علت مرگ در بررسی انجام شده مربوط به
نارسی نوزاد با 07.10 درصد و پس از آن ناهنجاری مادرزادی با 18.0 درصد بوده است همچنین صدمات زایمانی و عفونتهای
تنفسی هر یک 1.0 درصد و سایر علل متفرقه 25 درصد مرگ و میر دوره نوزادی را شامل شده است.
بحث و نتیجه گیری : با توجه به روند افزایشی LBW در طی دوره مورد مطالعه و شایعترین علت مرگ نوزادان در
شهرستان که نارسی میباشد و همبستگی وزن کم موقع تولد و نارس بودن نوزاد )نیمی از موارد نارس می باشند(، لذا اقدامات
صورت گرفته کافی نبوده و انجام مداخلات نظیر بهبود کیفیت مراقبتهای مادران باردار و لزوم آگاهی رسانی و شناسایی و
پیگیری مستمر مادران پرخطر جهت پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن و نارس باید در برنامههای کاربردی لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of Low Birth Weight in newborns and its correlation with major causes of neonatal mortality, during 2008-2011 in Fariman city, Iran

نویسندگان [English]

  • Azam Rezaie Danesh
  • Maryam Kazemi
  • Abu Saleh Sobhi
چکیده [English]

Background: Birth weight is a measure of health status in communities. Low birth weight (LBW) is one of the most serious global health problems and is an important cause of neonatal mortality. Studies show that more than 30-50 percent of LBW neonatal, are premature. In this study we investigated the prevalence of a four-year period (2008-2011) of LBW and neonatal mortality causes, and evaluated the process and effects of the existing interventions.Materials and methods: In this cross-sectional study, all data related to birth and mortality of the newborns in Fariman city, between 2008-2011, were gathered. Study population was 7763 birth and 80 death. The Data were analyzed using descriptive statistics and chi-squared test in SPSS software.
Results: The overall prevalence of LBW in the study period was 6.1 percent, and was lower than other cities. But its trend has been rising during the mentioned period; So that it is increased from 5.81 percent in 2008 to 6.45 percent at the end of 2011. The results showed that although male birth was more than female birth (50.4 versus 49.4); nevertheless the prevalence of LBW in female newborns was more than male newborns (6.57 versus 5.57). The most common causes of mortality in this study was prematurity (56.25%), congenital anomalies (27.5%), birth injuries and respiratory infections (each ones 2.5%), and other causes (10%). Conclusion: Due to the increasing trend of LBW in Fariman; and prematurity as the most common cause of neonatal mortality; and correlation between LBW and prematurity (half of the cases are premature), we conclude that it is necessary to improve the quality of maternal care and enhance the awareness. Also identification and follow up of high-risk mother should be considered to prevent low birth weight and prematurity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LOW BIRTH WEIGHT
  • Premature newborn
  • Neonatal mortality