بررسی میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران 2. دانش آموخته دکتری مدیرت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان،

2 مربی آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه ارتقاء سلامت،دانشکده بهداشت، شیراز، ایران

4 دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزشیابی خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی‌درمانی، رضایتمندی دریافت‌کنندگان خدمات می‌باشد لذا هدف این مطالعه تعیین رضایتمندی مراجعین از مراکز‌ بهداشتی شهری و روستایی شهرستان اسفراین است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی در سال 1396 بر روی 329 نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی دانشکده علوم پزشکی اسفراین با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شد. داده‌ها با پرسشنامه‌ی محقق ساخته در 4 حیطه شامل: خدمات عمومی، ارائه خدمات، دسترسی به خدمات و برخورد کارکنان جمع‌آوری گردید. روایی محتوایی و صوری بررسی و تایید شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزارspss16 و آزمون‌های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد شرکت‌کننده 09/7 ± 43/31 سال بود که بیشتر آن‌ها در محدوده سنی 35-25 سال (4/53) و بیش از نیمی (5/67 درصد) از آنها خانم بوده‌اند. رضایتمندی کلی( 64/11 ±95/39) محاسبه شد که در سطح مطلوبی قرار داشت. بالاترین میزان رضایتمندی از برخورد کارکنان (64/3 ± 38/11) و پایین‌ترین میزان رضایتمندی از دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی (28/3 ± 42/8) بوده است. تحصیلات افراد و نوع مرکز شهری یا روستایی بر رضایت از خدمات عمومی و برخورد کارکنان تاثیر‌گذار بوده‌است(p<0.05).
نتیجه گیری: در مجموع سطح رضایتمندی افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهرستان مورد مطالعه در سطح مطلوب بوده است. بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی باعث افزایش آگاهی برنامهریزان و مدیران شده و بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی می‌تواند میزان رضایتمندی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Satisfaction Regarding Services Provided in urban and rural health centers of Esfarayen city

نویسندگان [English]

  • sara AbediKooshki 1
  • Fereshte Eidy 2
  • Maryam Rabiey Faradonbeh 3
  • Mehdi Hadi 4
1 1. Esfarayen faculty of medical sciences, Esfarayen, iran 2. Graduate of PhD in Educational Administration, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Instructor of Biostatistics, Esfarayen faculty of medical sciences, Esfarayen, Iran
3 Student of MSc in Aging Health, Department of Health Promotion, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
4 Esfarayen faculty of medical sciences, Esfarayen, iran
چکیده [English]

Background and Aims: Today, one of the most important indicators in evaluating the services provided in health-care centers is the satisfaction of clients. The purpose of this study was to investigate the client's satisfaction in health-care centers with urban and rural health centers in Esfarayen.
Materials and Method: This cross-sectional study was performed in 2017 on 329 patients in urban and rural health-care centers of Esfarayen University of Medical Sciences by cluster sampling method. Data were collected with a researcher-made questionnaire in 4 areas: public services, service delivery, access to services and staff attitudes. Content and face validity were reviewed and confirmed. Data were analyzed by SPSS16 and independent sample t-test and one way ANOVA.
Results: The average age of participants was 31.43 ± 7/09, most of whom were in the range of 25-35 years (53.4) and more than half (67.5%) of them were women. Overall satisfaction (39/95 ± 11/64) was at a desirable level. The highest level of satisfaction with the attitude of employees (11.38 ± 3.64) and the lowest level of satisfaction with access to health services (8.42 ± 3.28). The education of individuals and the type of urban or rural center had effect on public service satisfaction and staff attitudes (p <0.05).
Conclusion: In general, the level of satisfaction of people referring to health centers in the study city was at the desired level. Assessing the level of satisfaction of clients increases the awareness of planners and managers and improving the health services provided can increase satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Satisfaction
  • Health Services
  • Health-care center