بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد،ایران

2 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد خراسان شمالی، بجنورد،ایران

3 گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد،ایران

4 گروه مامایی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد زاهدان، زاهدان، ایران.

5 گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.

چکیده

زمینه وهدف : در دوران بارداری، سلامت جسمی، روحی، اجتماعی وکیفیت زندگی زنان باردار دچار تغییراتی می شود. سنجش کیفیت زندگی در برنامه ریزی مراقبتی مادران و نوزادان اهمیت دارد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری انجام گرفت.
مواد و روش ها:این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال1398 برروی 150 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد انجام شد.ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات فردی و مامایی، فرم نتایج بارداری، پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی 36SF- بود. با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی، زنان دارای معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و با کسب رضایت آگاهانه ، پرسشنامه ها بین آنها توزیع و جمع آوری گردید. پیگیری تا زمان زایمان انجام و سپس پیامدهای تولد بر اساس پرونده نوزادتکمیل گردید. تجزیه تحلیل داده هابا استفاده از نرم افزار آماری 23SPSS و آزمونهای ناپارامتریک من ویتنی یو و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی داردرنظرگرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی واحدهای پژوهش(22/15 ±40/32) بود. بین کیفیت زندگی زنان بارداروسن حاملگی در زمان تولدنوزاد(000/0=p)،نوع زایمان(006 /0=(p، آپگار دقیقه اول(000/0=p)،پنجم(000/0=p)وفرجام نوزادی(000/0=p)، ارتباط معنی دارومستقیم وجود داشت.
نتیجه گیری: باتوجه به اهمیت کیفیت زندگی دربارداری وتاثیرآن بر روندرشد وتکامل نوزاد و سلامت وی درآینده، لذا برنامه ریزی و اقدامات آموزشی مناسب جهت افزایش سطح کیفیت زندگی در دوران بارداری وارتقای سطح سلامت و بهبود نتایج بارداری ضروری به نظرمی رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship Between Quality Of Life And Pregnancy Outcomes In Women Referring To Health Centers In Bojnurd

نویسندگان [English]

 • Hadise Shahidi 1
 • Seyedeh Mahboobeh Rezaeean 1
 • Arezoo Zakeri Ostad 1
 • Mahboobeh saadat 2
 • zohreh abasi 1
 • Masooumeh Taherpour 3
 • Fatemeh Rezaei 4
 • Ashraf Saber 5
1 Dept. of Midwifery, Faculty of Medicine, Nourth Khorasan University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran.
2 dept. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Nourth Khorasan Islamic azad University, Bojnourd, Iran
3 dept.of Biostatistics, Faculty of Health, North Khorasan University of Medical Sciences,Bojnord, Iran
4 dept. of Midwifery, Faculty of Medical sciences, zahedan Branch, Islamic azad University, Zahedan, Iran
5 dept. of Nursing, Esfarayen School of Medical Sciences, Esfarayen, Iran.
چکیده [English]

‌‌‌Background and Aims:During pregnancy,physical,mental,social health and quality of life was changed.Measuring quality of life is important in planning for the care of mothers and infants. The aim of this study was to determine Investigating The Relationship Between Quality Of Life And Pregnancy Outcomes.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was performed in 2019 on 150 pregnant women referring to health centers in Bojnourd. Data collection tools included demographic and midwifery form, pregnancy results form, quality of life questionnaire-36SF. By referring to health centers, women with inclusion criteria were selected and with informed consent, questionnaires were distributed and collected and followed up until delivery and after delivery, birth outcomes were completed based on the infant's record. Data analysis was performed using SPSS 23 statistical software and non-parametric Mann-Whitney U and Spearman correlation tests. P value less than0.05 was considered significant.
Results: The mean score of quality of life was(32.40±15.22). There was a significant and direct relationship between the quality of life and gestational age at birth(p=0.000), type of delivery(p =0.006) first minute Apgar score(p=0.000), fifth (p=0.000) And neonatal outcome(p=0.000)
Conclusion: Considering the importance of quality of life in pregnant women and its impact on the growth of infant and his health in the future, so planning and appropriate educational measures to increase quality of life and its various dimensions During pregnancy and consequently, improving the level of health and improving the results of pregnancy seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life
 • Pregnancy Outcomes
 • Apgar Score
 • Birth Weight
 • Preterm Birth