بررسی ارتباط بین رضایت جنسی و روابط جتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: رضایت جنسی یک شاخص مهم سلامت جنسی است و به شدت با رضایتمندی از زندگی و عملکرد خانوده‌ها در اجتماع ارتباط دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط رضایت جنسی با روابط اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال 1396 می‌باشد.

مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع مطالعه توصیفی - مقطعی می‌باشد و جامعه پژوهش ، زنان با سن 20 تا 60 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد در سال 1396 می‌باشد. حجم نمونه 300 نفر بود که با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده‌اند. ابزار گرد آوری داده‌ها دو پرسشنامه بود. پرسشنامه اول مربوط به وضعیت رضایت جنسی گلومبوگ-راست و پرسشنامه دوم مربوط به پرسشنامه روابط اجتماعی است. برای آنالیز همبستگی داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS.25استفاده شد.
یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون، رضایت جنسی بر روی روابط اجتماعی با ضریب همبستگی بالایی تاثیر گذار است. و همچنین براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن ارتباط معنی داری بین روابط اجتماعی و تک تک بعد‌های رضایت جنسی وجود دارد (p-Value< 0.05). میانگین نمرات کسب شده برای رضایت جنسی و روابط اجتماعی به ترتیب 1/41 و 15/47 بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده ارتباط موثر بین رضایت جنسی و روابط اجتماعی افراد ‌می‌باشد لذا رضایت جنسی را می‌توان متغیری میان شرایط اجتماعی و سلامت جامعه در نظر گرفت که کمیت و کیفیت آن بر میزان سلامت عمومی افراد موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Relationship between Sexual Satisfaction and Social Relationships in Women Referring to Mashhad Health Centers in 1396

چکیده [English]

Background : Sexual satisfaction is an important indicator of sexual health. The purpose of this study was to investigate the relationship between sexual satisfaction and social relationships in women referring to health centers in Mashhad in 1396.
Methods: This study was a cross-sectional study. The population of this study was women referring to health centers in Mashhad in 1396. In this study, Sample size is 300 people, were selected through available sampling method. Data collection tools were two questionnaires. The first questionnaire was related to Golombok-Rust sexual satisfaction status, which had 28 questions and the second questionnaire was related to social relations.
Results: According to the results obtained from the regression model, sexual satisfaction has an effect on social relationships with a high correlation coefficient. Also, based on the results of Pearson and Spearman correlation test, there is a significant relationship between social relationships and individual dimensions of sexual satisfaction (p-value <0.05). The mean scores obtained for the study population for sexual satisfaction and social relations were 41.1 and 47.15, respectively.
Conclusion: The results of the study show an effective relationship between sexual satisfaction and social relations of individuals, so sexual satisfaction can be considered as an intermediate variable between social conditions and community health, the quantity and quality of which affect the general health of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual satisfaction
  • Social relationships
  • Women