تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 مربی، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر  بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان طراحی و انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع شبه تجربی بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه مطالعه حاضر متشکل از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در نیمه دوم سال 1396 بودند. نمونه این پژوهش شامل 40 نفر از کارکنان دانشگاه بودند که پس از مصاحبه مقدماتی و بر اساس ملاکهای ورود و خروج به مطالعه، به شیوه در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و کنترل(هر زیر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. برای گردآوری داده­ها از مقیاس بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون و مقیاس رضایت از زندگی داینر استفاده شد. آموزش هوش معنوی در 8 جلسه دو ساعته به شیوه گروهی و هفتگی برای گروه آزمایش اجرا گردید، اما برای شرکت کنندگان گروه کنترل مداخله­ای ارایه نشد. تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری(ANCOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش هوش معنوی به طور معناداری باعث بهبود بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی کارکنان شده بود) 01/0 p< (.
نتیجه گیری: با توجه به یافته­ها توصیه می­گردد، روان­شناسان و مشاوران از رویکرد آموزشی هوش معنوی در جهت بهبود وضعیت روان شناختی افراد استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Spiritual Intelligence Training on Spiritual Well-Being and Life Satisfaction in Employees of Islamic Azad University of Gorgan Branch

نویسندگان [English]

  • Hamideh Nouri 1
  • Kambiz Smaeilnia Shirvani 2
  • Reza Davarniya 3
1 MA in Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Instructor, Department of Educational Science, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Ph.D Student in Counseling, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The present research was designed and conducted by the aim of investigating the effect of spiritual intelligence training on spiritual well-being and life satisfaction in employees of Islamic Azad University-Gorgan branch.
Materials and Method: The present research was an applied research conducted with semi-experiential method which used a pretest-posttest with control group design. The population of the current study included all the employees of Islamic Azad University-Gorgan branch in the second half of 2017. The study sample consisted of 40 employees of the University who, after the initial interview and based on the study inclusion and exclusion criteria, were selected by available sampling method, and were then assigned into experiment and control groups by random assignment method (20 individuals per group). For gathering the data, the Spiritual Well Being Scale of Paloutzian and Ellison, and Satisfaction with Life Scale of Diener, were used. Spiritual intelligence training was held for the experiment group for 8 weekly two-hour sessions in groups but the control group subjects received no intervention. For analyzing the data, the univariate analysis of covariance (ANCOVA) and SPSSv20 were used.
Results: Results of the analysis of covariance suggested that spiritual intelligence training significantly improved spiritual well-being and life satisfaction among the employees (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • Spiritual Intelligence
  • Employees