بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها به‌روش لجن فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناسی مهندسی عمران، نظام‌مهندسی ساختمان استان کردستان، سنندج، ایران

6 استادیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیش از 85 درصد فاضلاب شهری را آب تشکیل داده، ازاین‌رو پس از احداث تصفیه‌خانه فاضلاب، ارزیابی عملکرد مداوم سیستم‌های تصفیه فاضلاب جهت رسیدن به استانداردهای زیست‌محیطی مطلوب، ضروری است. هدف از این مطالعه ارزیـابی عملکـرد فرآیند لجن فعال تصفیه‌خانه فاضـلاب شهر سنندج در تصفیه آلاینده‌ها است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت توصیفی- مقطعی به مدت 12 مـاه بر روی تصفیه‌خانه شهر سنندج انجام گرفت. در این مطالعه درمجموع 48 نمونه از فاضلاب ورودی و پساب خروجی برداشته و آزمایشات به‌صورت ماهیانه انجام ‌شد. کارایی تصفیه‌خانه با سـنجش پارامترهـای کیفی فاضلاب شامل اکسیژن موردنیاز شیمیایی (BOD5)، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و کل مواد جامد معلق (TSS) بر اساس کتاب استاندارد متد موردبررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین غلظت پارامترهای BOD5، COD و TSS در فاضلاب ورودی به ترتیب 6/165، 23/220 و 82/155 و در پساب خروجی به ترتیب به 9/17، 9/27 و 9/17 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. همچنین میانگین کلی فرم کل در فاضلاب ورودی و پساب خروجی به ترتیب 6500 و 625 و میزان کلی فرم مدفوعی در فاضلاب ورودی و پساب خروجی به ترتیب به 2425 و 5/262 100ml/ MPN اندازه‌گیری شد.
نتیجه‌گیری: با عنایت به اینکه متوسط راندمان کلی تصفیه‌خانه سنندج در حذف آلاینده‌های شاخص فاضلاب متوسط در حدود 91/88 درصد است، لذا سیستم لجن فعال مورداستفاده تصفیه‌خانه کارآمد بوده و پساب تولیـدی، ازنظر پارامترهـای موردمطالعه با استانداردهای رایج مطابقـت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficiency of Sanandaj Sewage Treatment Plan in the Purification of pollutants using Activated Sludge Method

نویسندگان [English]

 • sirvan zareei 1
 • amir zareei 2
 • bahareh kanani 3
 • vahid kakapour 4
 • masoud zareei 5
 • azadeh nekouei esfahani 6
1 Department of Environmental Health Engineering, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
2 Water Resources Engineering Department, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Soil Engineering Department, Department of Natural Resources, Kurdistan University of Technology, Sanandaj, Iran
4 Watershed Engineering Department, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
5 Bachelor of Engineering in Civil Engineering, Kurdistan University of Engineering, Sanandaj, Iran
6 Assistant prof, Department of Natural Resources and Environment, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: More than 85% of urban wastewater is water, so after the construction of a wastewater treatment plant, it is necessary to evaluate the continuous performance of wastewater treatment systems to achieve optimal environmental standards. The purpose of this study was to evaluate the performance of the activated sludge process of the Sanandaj wastewater treatment plant in the treatment of pollutants.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on an activated sludge treatment plant in Sanandaj for 12 months. In this study, a total of 48 samples of inlet and outlet wastewater removed, and the experiments performed monthly. The efficacy of the treatment plant evaluated by measuring the quality parameters of wastewater, including chemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD), and total suspended solids (TSS) based on the standard method book.
Results: The results showed that the mean concentrations of BOD5, COD, and TSS in the input wastewater were 135.6, 220.23, and 155.82 respectively, and these parameters in the effluent were respectively 11.9, 18.9 and 12.9 mg/Lit obtained. The mean total coliforms in the effluent and effluent were 6500 and 625,100ml / MPN, and fecal coliform in the effluent and effluent were 2425 and 262.55 100ml / MPN, respectively.
Conclusion: Since the average efficiency of the Sanandaj wastewater treatment plant on average wastewater pollutant removal efficiencies is about 88.91% on average, so the activated sludge system used in this treatment plant is efficient and the effluent is in compliance with current standards for the parameters studied

کلیدواژه‌ها [English]

 • wastewater
 • Treatment
 • removal
 • efficiency
 • Sanandaj