اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی زوجین انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر پژوهشی کاربردی، از نوع نیمه تجربی و با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. کلیه زوجین دارای مشکلات و تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آرام در شهر گرگان در نیمه دوم سال 1396 جامعه این مطالعه را تشکیل داده بودند. با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس 20 زوج که بالاترین نمرات را در پرسشنامه استرس زناشویی کسب نموده بودند، انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل (هر کدام 10 زوج) قرار گرفتند. قبل و پس از مداخله، تمامی زوجین با استفاده از مقیاس استرس زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای آزمودنی‌های گروه آزمایش در 12 جلسه 120 دقیقه‌ای به شیوه گروهی اجرا شد، در حالی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. داده‌ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل کووریانس نشان داد که پس از تعدیل کردن نمرات پیش آزمون استرس زناشویی، بین پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (26/25 = F و 01/0 > P) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش استرس زناشویی در زوجین گروه آزمایش شده بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه کارآیی درمان پذیرش و تعهد را به عنوان شیوه درمانی موثر و کارآمد در بهبود مشکلات زوجین تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Marital Stress of Couples

نویسندگان [English]

  • Reza Davarniya 1
  • Davood Nazarpour 2
  • Farideh Shirkavand 3
1 Ph.D Student in Counseling, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 MSc in Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 MSc in Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The amount of stress on couples, the greater the dissatisfaction with the marital relationship grows and As a result, the risk of divorce increases. This study aimed to evaluate the effect of acceptance and commitment therapy on marital stress.
Material and Methods: This study is applied research of quasi-experimental pretest-posttest design utilizes a control group. All couples with marital problems and conflicts referred to counseling and psychological services in Gorgan in the first half of 2017 constituted the study population. Using available sampling method and based on preliminary interviews and inclusion and exclusion criteria to the study, 20 married couples who had received the highest scores in the stress questionnaire, were selected and randomly assigned to experimental and control groups (each 10 couples). Before and after the intervention, all couples were evaluated using the Marital Stress Scale. ACT intervention done for the experimental group in 12 sessions of 120 minutes and within one session per week, while the control group received no intervention. Data were analyzed using analysis of variance test in SPSS20 software.
Results: The results of ANCOVA showed that after adjustment for marital stress scores of pre-test, post-test between the experimental and control groups there was a significant difference (F = 25.26, p < 0.01) and acceptance and commitment therapy reduces stress on the couple's marriage was the experimental group.
Conclusion: The results of this study, the efficiency of Acceptance and Commitment Therapy as an effective way to improve the problems the couple confirms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Marital Stress
  • Couple Therapy